Trắc nghiệm Ôn tập chương 3: Góc với đường tròn – Hình học 9

 • Câu 1:

  Cho đường tròn đường kính AB và dây AC sao cho số đo cung AC là 60 độ. Số đo góc OCB là:

  • A. \(\widehat{OCB}=15^o\)
  • B. \(\widehat{OCB}=20^o\)
  • C. \(\widehat{OCB}=25^o\)
  • D. \(\widehat{OCB}=30^o\)
 • Câu 2:

  Cho hình vẽ:

  Trắc nghiệm Ôn tập chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9

  Biết rằng tam giác OAC đều. Giá trị của \(\widehat{ODE}\) là?

   

  • A. \(\widehat{ODE}=7,5^o\)
  • B. \(\widehat{ODE}=10^o\)
  • C. \(\widehat{ODE}=15^o\)
  • D. \(\widehat{ODE}=20^o\)
 • Câu 3:

  Cho đường tròn (O;R). Vẽ dây AB sao cho số đo cung nhỏ AB bằng \(\frac{1}{2}\) số đo cung lớn AB. Diện tích tam giác AOB là:

   

   

  • A. \(\frac{R^2\sqrt{3}}{4}\)
  • B. \(\frac{R^2\sqrt{3}}{2}\)
  • C. \(R^2\sqrt{3}\)
  • D. \(2R^2\sqrt{3}\)
 • Câu 4:

  Cho viên gạch men được mô phỏng như hình, diện tích bị tô màu là bao nhiêu? (biết viên gạch hình vuông có cạnh là 80cm)

  Trắc nghiệm Ôn tập chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9

   

  • A. \(\approx 1373,45(cm^2)\)
  • B. \(\approx 1375,55(cm^2)\)
  • C. \(\approx 1385,55(cm^2)\)
  • D. \(\approx 1345,65(cm^2)\)
 • Câu 5:

  Cho biết tam giác OBC đều, hai đoạn thẳng OB và CD tạo với nhau một góc bao nhiêu độ \((\leq 90^{\circ})\)

  Trắc nghiệm Ôn tập chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9

  • A. \(65^o\)
  • B. \(75^o\)
  • C. \(105^o\)
  • D. \(115^o\)

Leave a Reply