Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 đại số 9

 • Câu 1:

  Thực hiện phép tính \(5\sqrt{12}+2\sqrt{75}-5\sqrt{48}+4\sqrt{147}\)

  • A. \(25\sqrt{3}\)
  • B. \(-25\sqrt{3}\)
  • C. 0
  • D. \(28\sqrt{3}\)
 • Câu 2:

  Rút gọn biểu thức \(\sqrt{\frac{4}{(2-\sqrt{5})^2}}-\sqrt{\frac{4}{(2+\sqrt{5})^2}}\) là:

  • A. \(4\sqrt{5}\)
  • B. \(-4\sqrt{5}\)
  • C. \(8\)
  • D. \(-8\)
 • Câu 3:

  Giá trị của biểu thức \(A=\sqrt{2+\sqrt{3}+\sqrt{4-2\sqrt{3}-\sqrt{(2\sqrt{3}-3)^2}}}\) là:

   

  • A. \(2\)
  • B. \(2\sqrt{3}\)
  • C. \(\sqrt{2\sqrt{3}}\)
  • D. \(4\)
 • Câu 4:

  Cho \(B=\left ( 1-\frac{4}{\sqrt{x}+1}+\frac{1}{x-1} \right ):\frac{x-2\sqrt{x}}{x-1}\) với \(x>0;x\neq 1;x\neq 4\)

  Giá trị của x để \(B=2\) là:

  • A. \(x=2\)
  • B. \(x=1\)
  • C. \(x=0\)
  • D. Không tồn tại x
 • Câu 5:

  Cho biểu thức \(C=\left ( \frac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}+1}-\frac{\sqrt{x}-2}{x-1} \right )\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}\)với \(x>0;x\neq 1\)

  Số nghiệm x thỏa bài toán để C nguyên là:

   

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

Leave a Reply