Trắc nghiệm Chương 4 Ôn tập chương Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

 • Câu 1:

  Hình sinh ra khi quay quanh cạnh FI là:

  Trắc nghiệm Chương 4 Ôn tập chương Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

  • A. Hình trụ
  • B. Hình hộp chữ nhật
  • C. Hình nón và hình trụ
  • D. Hình nón và hình chóp cụt
 • Câu 2:

  Tỷ số thể tích của hình nón nội tiếp hình trụ và hình trụ là? (biết rằng chiều cao của nón bằng \(\frac{1}{2}\) đường cao hình trụ)

  Trắc nghiệm Chương 4 Ôn tập chương Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

  • A. \(\frac{1}{3}\)
  • B. \(\frac{1}{6}\)
  • C. \(\frac{1}{9}\)
  • D. \(\frac{1}{12}\)
 • Câu 3:

  Thể tích của khối hình trên là: (biết bán kính đáy là 5, đường cao hình nón là 12)

  Trắc nghiệm Chương 4 Ôn tập chương Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

   

   

   

  • A. \(\frac{250\pi}{3}\)
  • B. \(\frac{310\pi}{3}\)
  • C. \(\frac{125\pi}{3}\)
  • D. \(\frac{155\pi}{3}\)
 • Câu 4:

  Tỷ số thể tích của hình nón nội tiếp hình trụ và hình trụ là? (biết rằng chiều cao của nón bằng \(\frac{1}{3}\) đường cao hình trụ)

  Trắc nghiệm Chương 4 Ôn tập chương Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

   

  • A. \(\frac{1}{3}\)
  • B. \(\frac{1}{6}\)
  • C. \(\frac{1}{9}\)
  • D. \(\frac{1}{12}\)
 • Câu 5:

  Một hình khối được mô tả như hình bên:Trắc nghiệm Chương 4 Ôn tập chương Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

  Được cấu tạo bởi một hình trụ và hai nửa mặt cầu hai bên. Biết hình trụ có chiều dài là \(20\), bán kính mặt đáy hình trụ là \(4\). Hãy tính diện tích toàn phần của hình khối.

   

  • A. \(56 \pi\)
  • B. \(64 \pi\)
  • C. \(120 \pi\)
  • D. \(184 \pi\)

Leave a Reply