Trắc nghiệm bài 9 Căn bậc ba – Đại số 9

 • Câu 1:

  Giá trị của biểu thức \(\sqrt[3]{8}-\sqrt[3]{-216}+\sqrt[3]{512}\) là:

   

  • A. 14
  • B. 16
  • C. 18
  • D. 12
 • Câu 2:

  Sau khi trục căn thức ở mẫu của biểu thức \(\frac{3}{\sqrt[3]{4}+1}\) là:

  • A. \(\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{4}-1\)
  • B. \(\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{4}-1\)
  • C. \(\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{4}+1\)
  • D. \(\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{4}+1\)
 • Câu 3:

  Biểu thức rút gọn của \(\left ( \sqrt[3]{m^2}+\sqrt[3]{mn}+\sqrt[3]{n^2} \right )\left ( \sqrt[3]{m}-\sqrt[3]{n} \right )\) là:

   

  • A. \(m+n\)
  • B. \(n-m\)
  • C. \(m-n\)
  • D. \(m.n\)
 • Câu 4:

  Giá trị của biểu thức \(\sqrt[3]{20+14\sqrt{2}}+\sqrt[3]{20-14\sqrt{2}}\) là:

  • A. \(4\)
  • B. \(4\sqrt{2}\)
  • C. \(4\sqrt{3}\)
  • D. \(2\sqrt{3}\)
 • Câu 5:

  Nghiệm của phương trình \((2\sqrt[3]{x}+5)(2\sqrt[3]{x}-5)=-21\) là:

  • A. \(1\)
  • B. \(-1\)
  • C. \(\pm 1\)
  • D. 0

Leave a Reply