Trắc nghiệm Bài 4 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương – Đại Số 9

 • Câu 1:

  Giá trị của biểu thức \(2y^2.\sqrt{\frac{x^4}{4y^2}};(y<0)\) khi rút gọn là:

  • A. \(-xy^2\)
  • B. \(xy^2\)
  • C. \(-x^2y\)
  • D. \(x^2y\)
 • Câu 2:

  Nghiệm của phương trình \(\sqrt{3}x^2-\sqrt{108}=0\) là:

  • A. \(\sqrt{6}\)
  • B. \(\sqrt{5}\)
  • C. \(\pm \sqrt{5}\)
  • D. \(\pm \sqrt{6}\)
 • Câu 3:

  Giá trị của x trong phương trình \(\sqrt{(x-2)^2}=8\) là:

   

  • A. \(10\)
  • B. \(10\) và \(-6\)
  • C. \(-6\)
  • D. \(-8\)
 • Câu 4:

  Nghiệm của phương trình \(\sqrt{5}x+\sqrt{5}=\sqrt{20}+\sqrt{45}\) là:

   

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
 • Câu 5:

  Không dùng máy tính cầm tay, giá trị của biểu thức \(\sqrt{\frac{149^2-76^2}{457^2-384^2}}\) là

  • A. \(\frac{13}{29}\)
  • B. \(\frac{13}{27}\)
  • C. \(\frac{15}{27}\)
  • D. \(\frac{15}{29}\)

Leave a Reply