Trắc nghiệm Bài 4 chương 1 – Hình học 9

 • Câu 1:

  Cho tam giác ABC vuông tại A có BC=8, \(\widehat{C}=30^{\circ}\). \(S_{\Delta ABC}\) có giá trị là:

   

  • A. \(8\sqrt{2}\)
  • B. \(8\sqrt{3}\)
  • C. \(4\sqrt{3}\)
  • D. \(4\sqrt{2}\)
 • Câu 2:

  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB-AC=6. Biết rằng \(\widehat{C}=\alpha, tan\alpha =3\). Giá trị của \(S_{\Delta ABC}\) là:

  • A. \(13\)
  • B. \(14,5\)
  • C. \(13,5\)
  • D. \(14\)
 • Câu 3:

  Cho tứ giác ABCD có AC=8, BD=10, \(\widehat{AOB}=30^{\circ}\). Giá trị của \(S_{ABCD}\) là:

   

  • A. \(20\)
  • B. \(22\)
  • C. \(16\)
  • D. \(18\)
 • Câu 4:

  Cho 2 tam giác vuông ABC (tại A) và A’B’C’ (tại A’) lần lượt có:  \(\widehat{C}=30^{\circ}\),BC=6, \(\widehat{C’}=45^{\circ}\), B’C’=4. So sánh AB và A’B’

  • A. \(AB>A’B’\)
  • B. \(A’B’>AB\)
  • C. \(AB=A’B’\)
  • D. Không thể so sánh được
 • Câu 5:

  Cho tam giác ABC vuông tại A có BC=6. \(\widehat{B}=60^{\circ}\). đường cao AH. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên AB, AC

  Giá trị của biểu thức S=AE.AB+AF.FC là bao nhiêu

  • A. \(\frac{27}{4}\)
  • B. \(\frac{27}{2}\)
  • C. \(\frac{27\sqrt{3}}{2}\)
  • D. \(\frac{27}{\sqrt{2}}\)

Leave a Reply