Trắc nghiệm Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Đại Số 9

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Kết quả khi khai phương \(\sqrt{12,1.360}\) là

   

  • A. 55
  • B. 66
  • C. 77
  • D. 44
 • Câu 2:

  Tính \(\sqrt{2,7}.\sqrt{5}.\sqrt{1,5}\)

   

  • A. 450
  • B. 0,45
  • C. 4,5
  • D. 45
 • Câu 3:

  so sánh hai số \(2\sqrt{3}\) và \(4\)

  • A. \(4<2\sqrt{3}\)
  • B. \(4>2\sqrt{3}\)
  • C. \(4=2\sqrt{3}\)
  • D. không so sánh được
 • Câu 4:

  So sánh \(\sqrt{25+9}\) và \(\sqrt{25}+\sqrt{9}\)

  • A. \(\sqrt{25+9}<\sqrt{25}+\sqrt{9}\)
  • B. \(\sqrt{25+9}=\sqrt{25}+\sqrt{9}\)
  • C. \(\sqrt{25+9}>\sqrt{25}+\sqrt{9}\)
  • D. \(\sqrt{25+9}.(\sqrt{25}+\sqrt{9})=1\)
 • Câu 5:

  Giá trị của biểu thức \(\sqrt{4(1+6x+9x^2)^2}\) tại \(x=-\sqrt{2}\) là

   

  • A. \(19+6\sqrt{2}\)
  • B. \(19-6\sqrt{2}\)
  • C. \(38-12\sqrt{2}\)
  • D. \(38+12\sqrt{2}\)

Leave a Reply