Trắc nghiệm Bài 3 bảng lượng giác – Hình học 9

 • Câu 1:

  Chỉ dùng bảng lượng giác tính giá trị của tỉ số lường giác: \(tan71^{\circ}48{}’\)

  • A. 3,024
  • B. 3,042
  • C. 3,060
  • D. 3,078
 • Câu 2:

  Tính số đo góc ngọn \(x\) biết rằng: \(tanx=0,1016\)

  • A. \(4^{\circ}12{}’\)
  • B. \(1^{\circ}30{}’\)
  • C. \(5^{\circ}48{}’\)
  • D. \(3^{\circ}30{}’\)
 • Câu 3:

  Giá trị của \(sin49^{\circ}50{}’\)

  • A. 0,7638
  • B. 0,7640
  • C. 0,7642
  • D. 0,7644
 • Câu 4:

  Giá trị của \(cos40^{\circ}36{}’\):

   

  • A. 0,7604
  • B. 0,7615
  • C. 0,7581
  • D. 0,7593
 • Câu 5:

  Giá trị của \(cot17^{\circ}30{}’\)

  • A. 3,376
  • B. 3,191
  • C. 3,172
  • D. 3,152

Leave a Reply