Trắc nghiệm Bài 2 Tỉ số lượng giác của góc nhọn – Hình học 9

 • Câu 1:

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AB=5, BC=10. Giá trị của sinB và cosB lần lượt là

   

  • A. \(sinB=\frac{1}{2};cosB=\frac{\sqrt{3}}{2}\)
  • B. \(sinB=\frac{\sqrt{3}}{2}; cosB=\frac{1}{2}\)
  • C. \(sinB=\frac{1}{\sqrt{2}};cosB=\frac{\sqrt{3}}{2}\)
  • D. \(sinB=\frac{\sqrt{3}}{2};cosB=\frac{1}{\sqrt{2}}\)
 • Câu 2:

  Giá trị của biểu thức sau là bao nhiêu: \(S=cos^215^{\circ}+cos^225^{\circ}+cos^235^{\circ}+cos^245^{\circ}+cos^255^{\circ}+cos^265^{\circ}+cos^275^{\circ}\)

  • A. \(2,5\)
  • B. \(3\)
  • C. \(3,5\)
  • D. \(4\)
 • Câu 3:

  Rút gọn biểu thức sau: \(T=(1+cos\alpha )(1-cos\alpha )-tan^2\alpha +sin^2\alpha .tan^2\alpha\)

  • A. \(1\)
  • B. \(sin\alpha\)
  • C. \(cos\alpha\)
  • D. 0
 • Câu 4:

  Cho tam giác ABC vuông tại C. Biết \(cosA=\frac{5}{13}\). Khi đó tan B=??

  • A. \(\frac{12}{13}\)
  • B. \(\frac{5}{12}\)
  • C. \(\frac{12}{5}\)
  • D. \(\frac{13}{12}\)
 • Câu 5:

  Cho góc nhọn \(\alpha\) biết rằng: \(cos\alpha -sin\alpha =\frac{1}{5}\) Giá trị của \(tan\alpha\) là:

  • A. \(1\)
  • B. \(\frac{1}{2}\)
  • C. \(\frac{4}{5}\)
  • D. \(\frac{3}{4}\)

Leave a Reply