Trắc nghiệm Bài 2 Căn thức bậc hai – Đại Số 9

 • Câu 1:

  Giá trị của \(\sqrt{\sqrt{81}}\) là

  • A. 9
  • B. -9
  • C. 3
  • D. -3
 • Câu 2:

  Giá trị của biểu thức \(36:\sqrt{2.3^2.18}-\sqrt{169}\) là:

   

  • A. 8
  • B. -8
  • C. 11
  • D. -11
 • Câu 3:

  Rút gọn biểu thức \(2\sqrt{a^2}-5a\) với a âm là:

   

  • A. -7a
  • B. 3a
  • C. -3a
  • D. 7a
 • Câu 4:

  Giải phương trình: \(x^2=64\), giá trị x nhận được là:

  • A. 8
  • B. -8
  • C. \(2\sqrt{2}\)
  • D. \(\pm 8\)
 • Câu 5:

  Điều kiện của x để biểu thức \(\sqrt{-3x-6}\) có nghĩa là:

  • A. \(x\leq -2\)
  • B. \(x\geq -2\)
  • C. \(x>-2\)
  • D. \(x<-2\)

Leave a Reply