Trả lời câu hỏi Ôn tập chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Đại số 9

Ôn tập chương 3 – Câu hỏi

1. Sau khi giải hệ

Trả lời câu hỏi Ôn tập chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Đại số 9

Trả lời:

 Kết luận của bạn Cường là sai vì nghiệm của hệ là một cặp (x; y), chứ không phải là mỗi số riêng biệt.

Phát biểu đúng: “Nghiệm duy nhất của hệ là: (x; y) = (2; 1)”

===========

2. Dựa vào minh họa hình học (xét vị trí tương đương đối của hai đường thẳng xác định bởi hai phương trình trong hệ) , em hãy giải thích các kết luận sau:

Trả lời câu hỏi Ôn tập chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Đại số 9

Trả lời:

 Ta biết tập nghiệm của phương trình ax + by = c được biểu diễn bằng đường thẳng ax + by = c và tập nghiệm của phương trình a’x + b’y = c’ được biểu diễn bằng đường thẳng a’x + b’y = c’.

Trả lời câu hỏi Ôn tập chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Đại số 9

=============

3. Khi giải một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ta biến đổi hệ phương trình đó để được một hệ phương trình đó để được một hệ phương trình mới tương đương , trong đó có một phương trình một ẩn. Có thể nói gì về số nghiệm của hệ đã cho nếu phương trình một ẩn đó:

a) Vô nghiệm? ;     b) Có vô số nghiệm?

Trả lời:

a) Hệ đã cho vô nghiệm bởi vì mỗi nghiệm của hệ là nghiệm chung của hai phương trình, một phương trình vô nghiệm thì hệ không có nghiệm chung.

b) Hệ đã cho có vô số nghiệm.

Leave a Reply