Giải bài tập bài 5 dựng hình bằng thước và compa – hình học 8

Giải bài 29 trang 83 sgk hình học 8 tập 1

Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4cm, góc nhọn $\widehat{B}$ = $65^0$.

Bài giải:
Giải bài tập bài 5 dựng hình bằng thước và compa - hình học 8
Cách dựng: Dùng phương pháp dựng tam giác vuông đã được học.
– Dựng đoạn thẳng BC = 4cm
– Dựng tia Bx tạo với BC một góc $\widehat{B}$ = $65^0$
– Dựng đường thẳng qua C vuông góc với Bx tại A.
ABC là tam giác cần dựng.

Giải bài 30 trang 83 sgk hình học 8 tập 1

Dựng tam giác ABC vuông tại B, biết cạnh huyền AC = 4cm, cạnh góc vuông BC = 2cm

Giải bài tập bài 5 dựng hình bằng thước và compa - hình học 8
Bài giải:
# Cách dựng:
– Dựng góc vuông xBy. Trên tia By lấy điểm C sao cho BC = 2cm.
– Dựng cung tròn tâm C, bán kính 4cm cắt tia Bx tại A.
– Nối A với C ta được tam giác ABC là tam giác vuông cần dựng
# Chứng minh:
Theo cách dựng thì tam giác ABC có $\widehat{B}$ = $90^0$, BC = 2 cm, AC = 4cm.

Giải bài 31 trang 83 sgk hình học 8 tập 1

Dựng hình thang ABCD (AB//CD), biết AB = AD = 2cm, AC = DC = 4cm.

Bài giải:
Giải bài tập bài 5 dựng hình bằng thước và compa - hình học 8
+ Trước tiên ta dựng tam giác ADC bằng cách:
– Vẽ đoạn thẳng CD = 4cm
– Dựng đường tròn (C ; 4) và đường tròn (D ; 2) cắt nhau tại A.
– Nối A với C, A với D ta được tam giác ADC
Đến đây ta đã có 3 điểm A, D, C. Tiếp tục vẽ điểm B để hoàn thành việc dựng hình thang.
+ Xác định điểm B bằng cách:
– Trên nửa mặt phẳng bờ là AD vẽ tia Ax // CD
– Trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB = 2cm
Nối B với C ta được hình thang ABCD cần dựng.

Giải bài 32 trang 83 sgk hình học 8 tập 1

Hãy dựng một góc bằng $30^0$
Bài giải:

Giải bài tập bài 5 dựng hình bằng thước và compa - hình học 8
Góc 30 độ

– Dựng tam giác đều ABC có $\widehat{A}$ = $\widehat{B}$ = $\widehat{C}$ = $60^0$
– Dựng tia phân giác Ax của góc A.
Ta được $\widehat{BAx}$ = $\widehat{CAx}$ là góc $30^0$ cần dựng.

Giải bài 33 trang 83 sgk hình học 8 tập 1

Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm, $\widehat{D}$ = $80^0$
Bài giải:

Giải bài tập bài 5 dựng hình bằng thước và compa - hình học 8

# Cách dựng:
– Vẽ đoạn thẳng CD = 3cm
– Dựng $\widehat{CDx}$ = $80^0$
– Dựng cung tròn tâm C bán kính 4cm cắt tia Dx tại A.
– Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là AD, dựng Ay//DC.
– Dựng cung tròn tâm D bán kính 4cm cắt tia Ay tại B.
ABCD là hình thang cân cần dựng.
# Chứng minh:
Theo cách dựng, ta có AB // CD, AC = DB = 4 cm, DC = 3cm, $\widehat{CDx}$ = $80^0$ thỏa mãn yêu cầu của đề nên tứ giác ABCD là hình thang cân.

Giải bài 34 trang 83 sgk hình học 8 tập 1

Dựng hình thang ABCD, biết $\widehat{D}$ = $90^0$, đáy CD = 3cm, cạnh bên AD = 2cm, cạnh bên BC = 3cm.
Bài giải:

Giải bài tập bài 5 dựng hình bằng thước và compa - hình học 8

# Cách dựng:
+ Trước hết dựng tam giác ADC vuông tại D bằng cách:
– Dựng góc vuông ADC
– Vẽ AD = 2cm, DC = 3cm
+ Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là AD, dựng tia Ax // CD.
+ Dựng cung tròn tâm C bán kính 3cm cắt tia Ax tại B.
ABCD là hình thang cần dựng.
# Chứng minh:
Theo cách dựng, ta có ABCD là hình thang vì AB // CD, AD = 2cm, CD = 3 cm, BC = 3 cm, $\widehat{D}$ = $90^0$

Leave a Reply