Giải bài tập SGK Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Giải bài tập SGK Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

 

Giải bài 21 trang 89 sgk hình học 7 tập 1

Xem hình 14 rồi điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:
a) $\widehat{IPO}$ và $\widehat{POR}$ là một cặp góc …
b) $\widehat{OPI}$ và $\widehat{TNO}$ là một cặp góc …
c) $\widehat{PIO}$ và $\widehat{NTO}$ là một cặp góc …
d) $\widehat{OPR}$ và $\widehat{POI}$ là một …

Bài giải:

Giải bài tập SGK Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
a) $\widehat{IPO}$ và $\widehat{POR}$ là một cặp góc so le trong
b) $\widehat{OPI}$ và $\widehat{TNO}$ là một cặp góc đồng vị
c) $\widehat{PIO}$ và $\widehat{NTO}$ là một cặp góc đồng vị
d) $\widehat{OPR}$ và $\widehat{POI}$ là một cặp góc so le trong

Giải bài 22 trang 89 sgk hình học 7 tập 1

a) Vẽ lại hình 15
b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại
c) Cặp góc $A_1$, $B_2$ và cặp góc $A_4$, $B_3$ được gọi là hai cặp góc trong cùng phía. Tính:
$A_1$ + $B_2$; $A_4$ + $B_3$
Bài giải:
a)

Giải bài tập SGK Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

b) $A_2$ = $A_4$ = $40^0$
$A_3$ = $A_1$ = $180^0$ – $40^0$ = $140^0$
$B_2$ = $B_4$ = $40^0$
$B_3$ = $B_1$ = $180^0$ – $40^0$ = $140^0$
c) $A_1$ + $B_2$ = $140^0$ + $40^0$ = $180^0$
$A_4$ + $B_3$ = $40^0$ + $140^0$ = $180^0$

Có thể ghi vào sổ tay: Nếu hai đường thẳng song song bị cắt bởi đường thẳng thứ ba thì tổng các góc trong cùng phía bằng $180^0$

Giải bài 23 trang 89 sgk hình học 7 tập 1

Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.
Bài giải:
Hình ảnh của chiếc thang cho ta thấy một cách trực quan các cặp góc so le trong cũng như các cặp góc đồng vị
Sẽ còn nhiều hình ảnh khác, các bạn thử kể ra nhé!

Leave a Reply