Giải bài tập Bài 4: Hai đường thẳng song song – hình học 7

Giải bài 24 trang 91 sgk hình học 7 tập 1

Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:
a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là …
b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì …

Bài giải:
a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là a // b
b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a và b song song với nhau.

Giải bài 25 trang 91 sgk hình học 7 tập 1

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

Bài giải:

Giải bài tập Bài 4: Hai đường thẳng song song - hình học 7

– Trong mặt phẳng lấy hai điểm phân biệt A, B bất kì, vẽ đường thẳng AB
– Đặt cạnh huyền của êke trùng với đường thẳng AB sao cho một đỉnh của êke trùng với điểm A. Vẽ đường thẳng a đi qua điểm A
– Đến đây, ta có thể dùng một trong ba góc của êke để vẽ hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau
Khi đó ta được a // b

Giải bài 26 trang 91 sgk hình học 7 tập 1

Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng $120^0$. Hỏi hai đường thẳng Ax, By có song song với nhau không? Vì sao?

Bài giải:

Giải bài tập Bài 4: Hai đường thẳng song song - hình học 7
Cặp góc so le trong.

Hai đường thẳng Ax, By bị cắt bởi đường thẳng AB, nên
$\left.\begin{matrix} \widehat{xAB}\, và\, \widehat{yBA}\, so\, le\, trong\\ \widehat{xAB} = \widehat{yBA} = 120^0\end{matrix}\right\}$
Theo dấu hiệu hai đường thẳng song song suy ra Ax//By

Giải bài 27 trang 91 sgk hình học 7 tập 1

Cho tam giác ABC, Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Bài giải:

Giải bài tập Bài 4: Hai đường thẳng song song - hình học 7
Đường thẳng AD song song với BC

– Dùng thước đo độ đo góc C
– Vẽ góc $\widehat{CAx}$ = $\widehat{C}$
– Đo độ dài đoạn thẳng BC
– Trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD có độ dài bằng BC, ta được đoạn AD cần vẽ. Tiếp tục vẽ tia Ax’ là tia đối của tia Ax, ta được xx’ là đường thẳng cần vẽ.

Giải bài 28 trang 91 sgk hình học 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng xx’, yy’ sao cho xx’ // yy’.

Bài giải:
– Vẽ đường thẳng xx’ tùy ý
– Lấy điểm A nằm ngoài đường thẳng xx’
– Qua A vẽ đường thẳng yy’ sao cho yy’ // xx’

Giải bài 29 trang 92 sgk hình học 7 tập 1

Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’O’y’ có O’x’ //Ox và O’y’ //Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x’O’y’ có bằng nhau không?

Bài giải:
– Qua O’ vẽ O’x’ // Ox
– Qua O’ vẽ O’y’ // Oy sao cho $\widehat{x’O’y’}$ là góc nhọn, có thể có các trường hợp như sau:
Giải bài tập Bài 4: Hai đường thẳng song song - hình học 7
Góc nhọn xOy.
Khi $\widehat{xOy}$ là góc nhọn, ta vẽ như thế nào thì $\widehat{x’O’y’}$ = $\widehat{xOy}$. Ta nói $\widehat{x’O’y’}$ và $\widehat{xOy}$ là cặp góc có cạnh tương ứng song song.

Giải bài 30 trang 92 sgk hình học 7 tập 1

Đố. Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a, hai đường thẳng p, q ở hình 20b, có song song với nhau không? Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Bài giải:

Giải bài tập Bài 4: Hai đường thẳng song song - hình học 7
Hình 20a
Với hình 20a thì dễ dàng kiểm tra, các bạn xem m và n có song song không nhé!
Giải bài tập Bài 4: Hai đường thẳng song song - hình học 7
Hình 20b


Với hình 20b, có thể kiểm tra như sau:
Vẽ một đường thẳng bất kì cắt hai đường thẳng p và q. Đo các cặp góc so le trong hoặc các cặp góc đồng vị xem có bằng nhau không. Nếu bằng nhau thì hai đường thẳng p, q song song và ngược lại.

Leave a Reply