Giải bài tập bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Giải bài tập bài 3. Hai đường thẳng vuông góc – Hình học 7 tập 1.

Giải bài tập 11 trang 86 sgk hình 7 tập 1

Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:
a) Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng…
b) Hai đường thẳng a và a’ vuông góc với nhau được kí hiệu là…
c) Cho trước một điểm A và một đường thẳng d, … đường thẳng d’ đi qua A và vuông góc với d.
Bài giải:
a) Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng cắt nhau và tạo thành một góc vuông.
b) Hai đường thẳng a và a’ vuông góc với nhau được kí hiệu là a $\perp$ a’
c) Cho trước một điểm A và một đường thẳng d, có một và chỉ một đường thẳng d’ đi qua A và vuông góc với d.
Cụm từ in đậm là cụm từ cần điền

Giải bài tập 12 trang 86 sgk hình 7 tập 1

Trong hai câu sau, câu nào đúng? câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ.
a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau
b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc
Bài giải:
a) Đúng, hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau
b) Sai, hình 2 bên dưới cho thấy hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O nhưng xx’ không vuông góc với yy’
Giải bài tập bài 3. Hai đường thẳng vuông góc
Đường thẳng xx’ cắt yy’ nhưng không vuông góc

Giải bài tập 13 trang 86 sgk hình 7 tập 1

Vẽ một đoạn thẳng AB trên giấy trong hoặc giấy mỏng. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp trùng với đường trung trực của đoạn thẳng ấy.
Bài giải:

Ta gấp tờ giấy sao cho điểm A trùng với điểm B

Giải bài tập 14 trang 86 sgk hình 7 tập 1

Cho đoạn thẳng CD dài 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Bài giải:

Giải bài tập bài 3. Hai đường thẳng vuông góc
Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng CD

 

– Dùng thước thẳng vẽ đoạn thẳng CD = 3cm
– Lấy điểm I trên đoạn thẳng CD sao cho IC = 1,5cm. Khi đó I là trung điểm của đoạn thẳng CD
– Dùng êke và thước thẳng vẽ đường thẳng d vuông góc với đoạn thẳng CD tại I
Đường thẳng d chính là đường trung trực của đoạn thẳng CD

Giải bài tập 15 trang 86 sgk hình 7 tập 1

Vẽ đường thẳng xy và điểm O thuộc đường thẳng đó trên giấy trong (hình 8a). Gấp giấy như hình 8b. Trải phẳng tờ giấy rồi tô xanh nếp gấp zt (hình 8c). Hãy nêu những kết luận rút ra từ các hoạt động trên.
Bài giải:
Qua các hoạt động trên, ta rút ra kết luận:
Nếp gấp zt vuông góc với đường thẳng xy tại O, tạo thành bốn góc vuông: $\widehat{xOz}$, $\widehat{zOy}$, $\widehat{tOy}$, $\widehat{xOt}$

Giải bài tập 16 trang 87 sgk hình 7 tập 1

Vẽ đường thẳng d’ đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d cho trước chỉ bằng êke.
Bài giải:
– Đặt eke sao cho một mép góc vuông đi qua điểm A, mép góc vuông còn lại nằm trên đường thẳng d
– Kẻ đoạn thẳng theo mép góc vuông đi qua điểm A cắt đường thẳng d tại H

– Đường thẳng AH chính là đường thẳng d’ cần vẽ.

Giải bài tập 17 trang 87 sgk hình 7 tập 1

Dùng eke hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a’ ở hình 10 (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không?
Bài giải:
Với chiếc eke trong tay các bạn dễ dàng kiểm tra và nhanh chóng đưa ra kết quả:

a) a $\perp$ a’       b) a $\perp$ a’      c) a không vuông góc với a’

Giải bài tập 18 trang 87 sgk hình 7 tập 1

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:
Vẽ góc xOy có số đo bằng $45^0$. Lấy điểm A bất kì nằm trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng $d_1$ vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng $d_2$ vuông góc với tia Oy tại C.
Bài giải:
Với yêu cầu trên, ta vẽ hình như sau:
Giải bài tập bài 3. Hai đường thẳng vuông góc
Đường thẳng d2 vuông góc với tia Oy

Giải bài tập 19 trang 87 sgk hình 7 tập 1

Vẽ lại hình 11 và nói rõ trình tự vẽ hình
Chú ý: Có thể vẽ hình theo nhiều trình tự khác nhau

Bài giải:

Giải bài tập bài 3. Hai đường thẳng vuông góc
Vẽ lại hình 11

 

– Vẽ đường thẳng $d_2$ bất kì
– Vẽ đường thẳng $d_1$ cắt $d_2$ tại O và tạo với $d_2$ một góc $60^0$
– Lấy điểm A tùy ý nằm trong góc $d_1Od_2$
– Vẽ đoạn thẳng AB vuông góc với $d_1$ tại B

– Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với $d_2$ tại C

Giải bài tập 20 trang 87 sgk hình 7 tập 1

Vẽ đoạn thẳng AB dài 2cm và đoạn thẳng BC dài 3cm rồi vẽ đường trung trực của mỗi đoạn thẳng ấy.
(Vẽ hình trong hai trường hợp: ba điểm A, B, C không thẳng hàng, ba điểm A, B, C thẳng hàng)
Bài giải:
– Ba điểm A, B, C không thẳng hàng, ta có:
Giải bài tập bài 3. Hai đường thẳng vuông góc
A, B, C không thẳng hàng.
– Ba điểm A, B, C thẳng hàng:
Giải bài tập bài 3. Hai đường thẳng vuông góc
A, B, C thẳng hàng.

Leave a Reply