Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Thế nào là hai đường thẳng vuông góc?

Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc.

Bài 3. Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng vuông góc.

Kí hiệu hai đường thẳng vuông góc: xx’ $\perp$ yy’

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Để vẽ hai đường thẳng vuông góc ta dùng êke và thước thẳng.
Xem cách vẽ hình 5, hình 6 SGK trang 85
Ta ghi nhớ tính chất sau:

Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước.

 

Đường trung trực của đoạn thẳng

Bài 3. Hai đường thẳng vuông góc
Đường trung trực của đoạn thẳng

Với hình vẽ trên, ta thấy:
I là trung điểm của đoạn thẳng AB
xy $\perp$ AB
Khi đó xy gọi là đường trung trực của đoạn thẳng AB
Ta có định nghĩa:

Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Leave a Reply