Trắc nghiệm về Tập hợp và phần tử của tập hợp

Trắc nghiệm về Tập hợp và phần tử của tập hợp, toán 6.

Câu 1: Số liền trước số 11 là:

 • A. 10
 • B. 9
 • C. 11
 • D. 12
Đáp án đúng: A
 • Câu 2:

  Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 5 gồm bao nhiêu phần tử?

  • A. 4 phần tử
  • B. 5 phần tử
  • C. 6 phần tử
  • D. 7 phần tử
  Đáp án đúng: C

  6 phần tử ấy bao gồm 0; 1; 2; 3; 4; 5

 • Câu 3:

  Tập hợp các phần tử trong câu ” HOCGIAI” gồm bao nhiêu phần tử

  • A. 4 phần tử
  • B. 5 phần tử
  • C. 6 phần tử
  • D. 7 phần tử
  Đáp án đúng: D

  6 phần tử bao gồm: H; Ọ; C; G;I;A;I

 • Câu 4:

  Số liền sau số 77 là:

  • A. 80
  • B. 79
  • C. 77
  • D. 78
  Đáp án đúng: D
 • Câu 5: Số cần điền vào dấu “…” để được một chiều tăng dần hơn kém nhau 3 đơn vị là:
  35,…,…

  • A. 32;29
  • B. 38;41
  • C. 34;33
  • D. 36;37
  Đáp án đúng: B

Leave a Reply