Giải bài tập Ôn chương 1 Đoạn Thẳng – hình học 6

Câu 1

Đoạn thẳng AB là gì?

Hướng dẫn giải:

Ta có:

Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

Hình vẽ minh họa:

Giải bài tập Ôn chương 1 Đoạn Thẳng - hình học 6

Câu 2

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm giữa B và C.

Hướng dẫn giải:

Ta có hình vẽ:

Giải bài tập Ôn chương 1 Đoạn Thẳng - hình học 6

Câu 3

a) Đánh dấu hai điểm M, N. Vẽ đường thẳng a và đường thẳng xy cắt nhau tại M và đều không đi qua N. Vẽ điểm A khác M trên tia My.

b) Xác định điểm S trên đường thẳng a sao cho S, A, N thẳng hàng. Trong trường hợp đường thẳng AN song song với đường thẳng a thì có vẽ được điểm S không? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Ta có hình vẽ:

Giải bài tập Ôn chương 1 Đoạn Thẳng - hình học 6

Nếu  AN song song với đường thẳng a thì không vẽ được điểm S vì hai đường thẳng song song không có điểm chung.

Hình vẽ minh họa:

Giải bài tập Ôn chương 1 Đoạn Thẳng - hình học 6

Câu 4

Vẽ bốn đường thẳng phân biệt. Đặt tên cho các giao điểm (nếu có).

Hướng dẫn giải:

Ta có hình vẽ:

TH 1: 4 đường thẳng cắt nhau.

Giải bài tập Ôn chương 1 Đoạn Thẳng - hình học 6

TH 2: 4 đường thẳng song song

Giải bài tập Ôn chương 1 Đoạn Thẳng - hình học 6

TH 3: 1 đường thẳng cắt 3 đường thẳng

Giải bài tập Ôn chương 1 Đoạn Thẳng - hình học 6

Câu 5

Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho B nằm giữa A và C. Làm thế nào để chỉ đo hai lần, mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng AB, BC, CA? Hãy nêu các cách làm khác nhau.

Hướng dẫn giải:

Ta có hình vẽ:

Giải bài tập Ôn chương 1 Đoạn Thẳng - hình học 6

Vì B nằm giữa A, C =>  AB + BC = AC.

Chỉ đo 2 lần, ta có 3 cách sau để xác định độ dài AB, BC, AC.

Cách 1:

Đo độ dài hai đoạn thẳng AB và BC

=> AC = AB + BC.

Cách 2:

Đo độ dài hai đoạn thẳng AB và AC

=> BC = AC – AB.

Cách 3:

Đo độ dài hai đoạn thẳng BC và AC

=> AB = AC – BC.

Câu 6

Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm.

a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B hay không? Vì sao?

b) So sánh AM và MB.

c) M có là trung điểm của AB không?

Hướng dẫn giải:

Ta có hình vẽ:

Giải bài tập Ôn chương 1 Đoạn Thẳng - hình học 6

a)

Trên tia AB có M, B mà AM = 3cm < AB = 6cm

=> điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

b) Vì M nằm giữa A và B

=> AM + MB = AB

=> MB = AB – AM = 6 – 3 = 3cm.

Ta thấy AM = 3cm = MB.

Vậy AM = MB.

c)

Vì M nằm giữa A, B và AM = MB (hay M cách đều AB)

=> M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Câu 7

Cho đoạn thẳng AB dài 7cm. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB.

Hướng dẫn giải:

Ta có hình vẽ:

Giải bài tập Ôn chương 1 Đoạn Thẳng - hình học 6

Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

=> MA = MB = AB : 2 = 7:2 = 3,5 cm.

Cách vẽ:

  • Trên giấy, các bạn chấm một điểm A.
  • Đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm A.
  • Theo cạnh thước, tìm vạch chỉ 3,5cm ; 7cm và đánh dấu đó là M và B sau đó kẻ đường thẳng từ A tới B là xong.

Câu 8

Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot, C thuộc tia Oy, D thuộc tia Oz sao cho OA = OC = 3cm, OB = 2cm, OD = 2OB.

Hướng dẫn giải:

Ta có hình vẽ:

Giải bài tập Ôn chương 1 Đoạn Thẳng - hình học 6

Các bước vẽ:

  1. Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O
  2. Trên đường thẳng xy: lấy A thuộc tia Ox, lấy C thuộc tia Oy sao cho OA = OC = 3cm
  3. Trên đường thẳng zt:
  • Lấy B thuộc tia Ot sao cho OB = 2cm.
  • Lấy D thuộc tia Oz sao cho OD = 2OB = 2.2 = 4cm.
X

Leave a Reply