Giải bài tập Bài 7: Độ dài đoạn thẳng hình học 6

Giải bài 40, 41 trang 119 sgk hình học 6 tập 1

Đo độ dài một số dụng cụ học tập (bút chì, thước kẻ, hộp bút…)
Đo kích thước của nền nhà lớp học (hoặc bảng, hoặc bàn giáo viên, …) rồi điền vào chỗ trống:
Chiều dài ….
Chiều rộng …
Hai bài 40, 41 như là một trò chơi, chúng ta sẽ vừa làm vừa chơi vui vẻ thôi, không có gì khó khăn. Kết quả của mỗi bạn có thể khác nhau, điều quan trong là ta biết dùng thước để đo như cách ta đo một đoạn thẳng đã được cô giáo chỉ dạy rất cụ thể ở tiết trước.

Giải bài 42 trang 119 sgk hình học 6 tập 1

So sánh hai đoạn thẳng AB và AC trong hình bên rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau.
Bài giải:

Giải bài tập Bài 7: Độ dài đoạn thẳng hình học 6
So sánh hai đoạn thẳng AB và AC.

Để so sánh hai đoạn thẳng AB và AC, ta sẽ đo độ dài của chúng bằng thước chia khoảng, ta được AB = 28mm, AC = 28mm.
Vậy AB = AC.

Giải bài 43 trang 119 sgk hình học 6 tập 1

Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CA trong hình bên theo thứ tự tăng dần.
Bài giải:

Giải bài tập Bài 7: Độ dài đoạn thẳng hình học 6
Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng.

Đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CA, ta được:
AB = 30mm, BC = 35mm, AC = 18mm
Do đó ta sẽ sắp xếp như sau: AC < AB < BC

Giải bài 44 trang 119 sgk hình học 6 tập 1

a) Sắp xếp các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong hình bên theo thứ tự giảm dần.
b) Tính chu vi hình ABCD (tức tính AB + BC + CD + DA)
Bài giải:

Giải bài tập Bài 7: Độ dài đoạn thẳng hình học 6
Tính chu vi hình ABCD.

a) Đo độ dài các đoạn thẳng, ta được: AB = 12mm, BC = 16mm, CD = 25mm, DA = 30mm
Ta sẽ sắp xếp như sau: DA > CD > BC > AB
b) Chu vi hình ABCD là:
AB + BC + CD + DA = 12 + 16 + 25 + 30 = 83mm.

Giải bài 45 trang 119 sgk hình học 6 tập 1

Đố: Nhìn hai hình dưới đây đoán xem hình nào có chu vi lớn hơn? Hãy đo để kiểm tra dự đoán.
Bài giải:

Giải bài tập Bài 7: Độ dài đoạn thẳng hình học 6
Hình nào có chu vi lớn hon.

Quan sát hình vẽ, ta dự đoán hình b có chu vi lớn hơn.
Dùng thước đo, ta có kết quả như sau:
– Hình a có chu vi là 78 mm,
– Hình b có chu vi là 86 mm.
Kết quả đo cũng phù hợp với dự đoán ban đầu.

Leave a Reply