Giải bài tập Bài 5: Tia hình học 6

Giải bài tập 22 trang 112 sgk hình học 6 tập 1

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
a) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một …
b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của …
c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì …
– Hai tia … đối nhau
– Hai tia CA và … trùng nhau
– Hai tia BA và BC …
Bài giải: 
Với những hiểu biết về tia đã được cô giáo trang bị, ta sẽ điền như sau:
a) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O.
b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia đối nhau Rx và Ry.
c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:
– Hai tia AB và AC đối nhau
– Hai tia CA và CB trùng nhau
– Hai tia BA và BC trùng nhau.
Phần in đậm là cụm từ cần điền.

Giải bài tập 23 trang 112 sgk hình học 6 tập 1

Trên đường thẳng a cho bốn điểm M, N, P, Q như hình vẽ bên. Hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Trong các tia MN, MP, NP, NQ có những tia nào trùng nhau?
b) Trong các tia MN, NM, MP có những tia nào đối nhau?
c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.
Bài giải:

Giải bài tập Bài 5: Tia hình học 6
Hai tia gốc P đối nhau.

a) Ta đã được học hai tia trùng nhau là hai tia mà mọi điểm đều là điểm chung. Theo đó, trong các tia MN, MP, NP, NQ thì các tia MN, MP, MQ trùng nhau và các tia NP, NQ trùng nhau.
b) Cô giáo đã dạy hai tia đối nhau là hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng. Nên dễ dàng nhận thấy trong các tia MN, NM, MP không có hai tia nào đối nhau.
c) Hai tia gốc P đối nhau là PN và PQ hoặc PM và PQ

Giải bài tập 24 trang 113 sgk hình học 6 tập 1

Cho hai tia Ox, Oy đối nhau, điểm A thuộc về Ox, các điểm B và C thuộc tia Oy (B nằm giữa O và C). Hãy kể tên:
a) Tia trùng với tia BC
b) Tia đối của tia BC
Bài giải:
Để dễ hình dung, ta vẽ hình như sau:

Giải bài tập Bài 5: Tia hình học 6
Hai tia BC và By trùng nhau.

Nhìn hình vẽ thì chắc chắn bạn nào cũng trả lời được,
a) Tia trùng với tia BC là tia By
b) Tia đối của tia BC là tia BO, BA hoặc Bx.
Mở rộng:
– Dễ dàng nhận thấy ba tia BO, BA, Bx trùng nhau.
– Giờ chọn gốc O, các bạn thử kể tên những tia trùng nhau, tia đối nhau nhé!
Nếu kể vanh vách thì xem như những kiến thức về tia các bạn đã nắm vững.

Giải bài tập 25 trang 113 sgk hình học 6 tập 1

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ:
a) Đường thẳng AB
b) Tia AB
c) Tia BA
Bài giải:
a) Vẽ đường thẳng AB khi cho biết hai điểm A và B, thật là dễ, việc này các bạn đã làm thường xuyên rồi, giờ chỉ việc vẽ lại thôi, đừng làm cô giáo của bạn thất vọng nhé!
b) Vẽ tia AB, đã được học rồi nên cũng dễ. Nhưng cần lưu ý tia AB thì gốc là điểm A, nên ta sẽ vẽ như sau:

Giải bài tập Bài 5: Tia hình học 6
Tia AB

c) Vẽ tia BA, cũng vẽ tương tự nhưng gốc sẽ là điểm B, ta có hình vẽ như sau:

Giải bài tập Bài 5: Tia hình học 6
Tia BA

=== Luyện tập ====

Giải bài 26 trang 113 sgk hình học 6 tập 1

Vẽ tia AB, lấy điểm M thuộc tia AB. Hỏi:
a) Hai điểm B và M nằm cũng phía đối với điểm A hay khác phía đối với điểm A?
b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M?
Bài giải:
a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A.

Giải bài tập Bài 5: Tia hình học 6
Điểm M thuộc tia AB

b) Ta có hai trường hợp:
– Nếu M thuộc tia BA thì hai tia MA, MB đối nhau nên M nằm giữa hai điểm A và B.
– Nếu M thuộc tia đối của tia BA thì hai tia BA, BM đối nhau nên B nằm giữa hai điểm A và M

Giải bài tập Bài 5: Tia hình học 6
Điểm M thuộc tia đối của tia BA

Giải bài 27 trang 113 sgk hình học 6 tập 1

Điền vào chỗ trống các phát biểu sau:
a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với …
b) Hình tạo thành bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với điểm A là một tia gốc …
Bài giải:
a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với A.
b) Hình tạo thành bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với điểm A là một tia gốc A.

Giải bài 28 trang 113 sgk hình học 6 tập 1

Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.
a) Viết tên hai tia đối nhau gốc O.
b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
Bài giải:

Giải bài tập Bài 5: Tia hình học 6
Điểm O nằm giữa hai điểm M và N

a) Hai tia đối nhau gốc O là Ox và Oy.
b) Ta có M thuộc tia Oy nên tia OM trùng với tia Oy, N thuộc tia Ox nên tia ON trùng với tia Ox. Do đó hai tia OM, ON đối nhau. Nên điểm O nằm giữa hai điểm M và N.

Giải bài 29 trang 113 sgk hình học 6 tập 1

Cho hai tia đối nhau AB và AC
a) Gọi M là một điểm thuộc tia AB. Trong ba điểm M, A, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
b) Gọi N là một điểm thuộc tia AC. Trong ba điểm N, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
Bài giải:

Giải bài tập Bài 5: Tia hình học 6
AB và AC là hai tia đối nhau.

a) Ta có M thuộc tia AB nên tia AM trùng với tia AB. Hai tia AB và AC đối nhau nên tia AM và tia AC đối nhau. Do đó điểm A nằm giữa hai điểm M và C.
b) N thuộc tia AC nên tia AN trùng với tia AC. Hai tia AB và AC đối nhau nên tia AN là tia đối của tia AC. Do đó điểm A nằm giữa hai điểm N và B.

Giải bài 30 trang 113 sgk hình học 6 tập 1

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì:
a) Điểm O là gốc chung của …
b) Điểm … nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.
Bài giải:
a) Điểm O là gốc chung của hai tia Ox và Oy.
b) Điểm O nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

Giải bài 31 trang 113 sgk hình học 6 tập 1

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB, AC
a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại điểm M nằm giữa B và C.
b) Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tại điểm N không nằm giữa B và C.
Bài giải:
Với yêu cầu của đề bài, ta có hình vẽ như sau:

Giải bài tập Bài 5: Tia hình học 6
Tia Ax nằm giữa hai tia AB và AC.

 

Giải bài 32 trang 113 sgk hình học 6 tập 1

Trong các câu sau em hãy chọn câu đúng:
a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau
b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.
c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau.
Bài giải:
a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau. Câu này chưa đúng, chẳng hạn ta có hình vẽ sau:

Giải bài tập Bài 5: Tia hình học 6
Hai tia Ox và Oy không đối nhau.

Hai tia Ox, Oy chung gốc, nhưng không đối nhau.
b) Hình bên dưới cho thấy hai tia Ox, Oy cùng nằm trên một đường thẳng, nhưng không phải là hai tia đối nhau.

Giải bài tập Bài 5: Tia hình học 6
Hai tia Ox và Oy trùng nhau.

Nên câu b) sai.
c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau. Khẳng định này chắc chắn là đúng rồi.
Như vậy, trong ba câu trên chỉ có câu c) là đúng.

Leave a Reply