Giải bài tập Bài 13 Ước và bội – số học 6

Giải bài tập 111 trang 44 SGK số học 6

a) Tìm các bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25.
b) Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30.
c) Viết dạng tổng quát các số là bội của 4.
Bài giải:
a) Trong các số 8; 14; 20; 25, bội của 4  là: 8; 20
b) Tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30 là {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28}.
c) Dạng tổng quát các số là bội của 4 là 4k, với k ∈ N.

Giải bài tập 112 trang 44 SGK số học 6

Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1.
Bài giải:
Ư(4) = {1; 2; 4}                            Ư(6) = {1; 2; 3; 6},

Ư(13) = {1; 13}                            Ư(1) = {1}.

Giải bài tập 113 trang 44 SGK số học 6

Tìm các số tự nhiên x sao cho:
a) x ∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50                           b) x⋮15 và 0 < x ≤ 40
c) x ∈ Ư(20) và x > 8                                     d) 16⋮x.
Bài giải:
a) Để giải câu a này, ta nhân 12 lần lượt với 1; 2; 3… cho đến khi được bội lớn hơn 50; rồi chọn những bội x thỏa mãn điều kiện đã cho.
Theo đó x sẽ nhận các giá trị là 24; 36; 48.
b) Giá trị của x cần tìm là15; 30.
c) Ta chia 20 lần lượt cho 1; 2…và dừng lại ở ước lớn hơn 8, khi đó x là10; 20.
d) Ta biết 16⋮x có nghĩa x là ước của 16. Vậy ở đây ta phải tìm tập hợp các ước của 16.
Ư(16) = {1; 2; 4; 8; 16}.

Giải bài tập 114 trang 45 SGK số học 6

Có 36 học sinh vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 36 người vào các nhóm. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được:

Cách chia

Số nhóm

Số người ở một nhóm

Thứ nhất

4

Thứ hai

6

Thứ ba

8

Thứ tư

12

Trong trường hợp chia được, ta có kết quả như sau:

Cách chia

Số nhóm

Số người ở một nhóm

Thứ nhất

4

9

Thứ hai

 6

6

Thứ ba

8

Thứ tư

12

3

Leave a Reply