Giải bài tập bài 1 phần tử của tập hợp

Giải bài tập bài 1 phần tử của tập hợp, Toán 6 tập 1.

Bài 1 trang 6 SGK đại số 6

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

12 $\square$ A                                   16 $\square$ A
Bài giải:

Vì phần tử của A là số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 nên 8 và 14 không thuộc tập hợp A.

Nên A = {9; 10; 11; 12; 13}.

Dựa vào tính chất đặc trưng cho các phần tử A = {x $\in$ N, 8 < x < 14}
Ta suy ra: 12 $\in$ A; 16 $\notin$ A.

Bài 2 trang 6 SGK đại số 6

Viết tập hợp các chữ cái trong từ “TOÁN HỌC”.

Bài giải:

Mỗi chữ cái trong “TOÁN HỌC” chỉ được liệt kê một lần, do đó tập hợp các chữ cái trong từ “TOÁN HỌC” là: A = {T; O; A; N; H; O; C}

Bài 3 trang 6 SGK đại số 6

Cho hai tập hợp:

A = {a, b} ;                                 B = {b, x, y}.

Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

x $\square$ A ;      y $\square$ B ;     b $\square$ A ;      b $\square$ B.

Bài giải:

x $\notin$ A ;      y $\in$ B ;                   b $\in$ A ;                      b $\in$ B

Bài 4 trang 6 SGK đại số 6

Nhìn các hình 3, 4 và 5, viết các tập hợp A, B, M, H.

 
Giải bài tập bài 1 phần tử của tập hợp
Tập hợp A, B, M, H

Bài giải:

Mỗi đường cong kín biểu diễn một tập hợp, mỗi dấu chấm trong một đường cong kín biểu diễn một phần tử của tập hợp đó. Theo hình thì “bút” là một phần tử của tập hợp H.

Ta có: A = {15; 26}, B = {1; a; b}, M = {bút}, H = {sách; vở; bút}.

Bài 5 trang 6 SGK đại số 6

a) Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý hai trong năm.

b) Viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có 30 ngày.

Bài giải:

a) Vì mỗi quý có 3 tháng nên ta có A = {tháng tư; tháng năm; tháng sáu}

b) Phân tích: Xem các tháng trong năm theo thứ tự từ Tháng giêng đến Tháng 12, ta thấy Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày. Mỗi tháng còn lại đều gồm 30 hoặc 31 ngày. Tháng 7 và Tháng 8 đều có 31 ngày. Xen giữa hai tháng 31 ngày là một tháng có ít hơn 31 ngày.

Vậy B = {tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11}.

Leave a Reply