Bài 4: Thực hành: Trồng cây thẳng hàng – Hình học 6

1. Nhiệm vụ

  • Chôn các cọc thẳng hàng.
  • Đào hố trồng cây thẳng hàng.

2. Cách làm

  • Bước 1: Cắm cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất tại hai điểm A và B (dùng dây dọi kiểm tra thật thẳng đứng )
  • Bước 2: Em thứ 1 đúng ở A, em thứ 2 cầm cọc tiêu dựng thẳng đứng ở một điểm C.

 

Bài 4: Thực hành: Trồng cây thẳng hàng - Hình học 6Bài 4: Thực hành: Trồng cây thẳng hàng - Hình học 6

  • Bước 3: Em thứ 1 ra hiệu để em thứ 2 điều chỉnh vị trí cọc tiêu cho đến khi em thứ 1 thấy cọc tiêu A che lấp hai cọc tiêu ở B và C. Khi đó 3 điểm A, B, C thẳng hàng.

Leave a Reply