Trắc nghiệm Phép đối xứng trục – Hình học 11

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Trong các hình sau đây, hình nào có 4 trục đối xứng?

  • A. Hình bình hành
  • B. Hình chữ nhật
  • C. Hình thoi
  • D. Hình vuông
 • Câu 2:

  Cho hai đường thẳng phân biệt d và d’. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến đường thẳng d thành d’?

  • A. Không có phéo đối xứng trục nào.
  • B. Có duy nhất một phép đối xứng trục.
  • C. Chỉ có hai phép đối xứng trục.
  • D. Có vô số phéo đối xứng trục.
 • Câu 3:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình 3x-2y+1=0. Ảnh của d qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là:

  • A. \(3x + 2y + 1 = 0.\)
  • B. \[ – 3x + 2y – 1 = 0.\]
  • C. \(3x + 2y – 1 = 0.\)
  • D. \(3x – 2y + 1 = 0.\)
 • Câu 4:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương tình 3x-y+2=0. Viết phương trình d’ là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy.

  • A. \(3x – y + 2 = 0.\)
  • B. \(3x + y + 2 = 0.\)
  • C. \(3x – y – 2 = 0.\)
  • D. \(3x + y – 2 = 0.\)
 • Câu 5:

  Viết phương trình ảnh của đường tròn \(\left( C \right):{x^2} + {y^2} – 4x + 5y + 1 = 0\) qua phép đối xứng trục Oy.

  • A. \({x^2} + {y^2} + 4x + 5y + 1 = 0.\)
  • B. \({x^2} + {y^2} – 4x + 5y + 1 = 0.\)
  • C. \({x^2} + {y^2} – 4x – 5y + 1 = 0.\)
  • D. \({x^2} + {y^2} + 4x – 5y + 1 = 0.\)

Leave a Reply