Trắc nghiệm Hàm số lượng giác

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Tìm tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {3 – \sin x} .\)

  • A. \(\emptyset \)
  • B. \(\left[ { – 1;1} \right]\)
  • C. \(\left( { – \infty ;3} \right]\)
  • D. \(\mathbb{R}\)
 • Câu 2:

  Tìm tập xác định của hàm số \(y = \tan \left( {2x + \frac{\pi }{3}} \right).\)

  • A. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{3} + k\pi ,k \in \mathbb{Z}} \right\}\)
  • B. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{{12}} + k\pi ,k \in \mathbb{Z}} \right\}\)
  • C. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{3} + k\frac{\pi }{2},k \in \mathbb{Z}} \right\}\)
  • D. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{{12}} + k\frac{\pi }{2},k \in \mathbb{Z}} \right\}\)
 • Câu 3:

  Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số \(y = 2\cos \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) + 3\)

  • A. M=5; m=1
  • B. M=5; m=-1
  • C. M=3; m=1
  • D. M=5; m=3
 • Câu 4:

  Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số \(y = {\sin ^4}x + {\cos ^4}x.\)

  • A. M=0
  • B. M=1
  • C. M=2
  • D. \(M = \frac{1}{2}\)
 • Câu 5:

  Tìm tập giá trị của hàm số \(y = 1 – 2\left| {\sin 3x} \right|.\)

  • A. \({\rm{[}} – 1;1]\)
  • B. \(\left[ {0;1} \right]\)
  • C. \(\left[ { – 1;0} \right]\)
  • D. \(\left[ { – 1;3} \right]\)

Leave a Reply