Trắc nghiệm Ôn chương 2 Đường thẳng – Mặt phẳng trong không gian và Quan hệ song song – Hình học 11

 • Câu 1:

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

  • A. Hai đường thẳng chéo nhau thì chúng có điểm chung.
  • B. Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song hoặc chéo nhau.
  • C. Hai đường thẳng song song với nhau khi chúng ở trên cùng một mặt phẳng.
  • D. Khi hai đường thẳng ở trên hai mặt phẳng phân biệt thì hai đường thẳng đó chéo nhau.
 • Câu 2:

  Cho hai đường thẳng chéo nhau \(a,\;b\) và điểm \(M\) ở ngoài \(a\) và ngoài \(b\). Có nhiều nhất bao nhiêu đường thẳng qua \(M\) cắt cả \(a\) và \(b\)?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 0
  • D. Vô số
 • Câu 3:

  Cho hình chóp \(S.ABCD\) có \(AD\) không song song với \(BC.\) Gọi \(M,N,\) \(P,Q,R,T\)lần lượt là trung điểm \(AC,BD,BC,CD,SA,SD.\) Cặp đường thẳng nào sau đây song song với nhau?

  • A. \(MP\) và \(RT.\)
  • B. \(MQ\) và \(RT.\)
  • C. \(MN\) và \(RT.\)
  • D. \(PQ\) và \(RT.\)
 • Câu 4:

  Cho 5 điểm \(A,\;B,\;C,\;D,\;E\) trong đó không có 4 điểm nào đồng phẳng. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tạo bởi 3 trong 5 điểm đã cho.

  • A. 10
  • B. 12
  • C. 8
  • D. 14
 • Câu 5:

  Cho điểm \(A\) không nằm trên mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) chứa tam giác \(BCD.\) Lấy \(E,\,\,F\) là các điểm lần lượt nằm trên các cạnh \(AB,\,\,AC.\) Khi \(EF\) và \(BC\) cắt nhau tại \(I,\) thì \(I\) không phải là điểm chung của hai mặt phẳng nào sau đây?

  • A. \(\left( {BCD} \right)\) và \(\left( {DEF} \right).\)
  • B. \(\left( {BCD} \right)\) và \(\left( {ABC} \right).\)
  • C. \(\left( {BCD} \right)\) và \(\left( {AEF} \right).\)
  • D. \(\left( {BCD} \right)\) và \(\left( {ABD} \right).\)
 • Câu 6:

  Cho đường thẳng \(a\) và mặt phẳng \(\left( P \right)\) trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối của \(a\) và \(\left( P \right)\)?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 4
 • Câu 7:

  Cho \(d\,\parallel \,\left( \alpha  \right)\), mặt phẳng \(\left( \beta  \right)\) qua \(d\) cắt \(\left( \alpha  \right)\) theo giao tuyến \(d’\). Khi đó:

  • A. \(d\,\parallel \,d’.\)
  • B. \(d\) cắt \(d’\).
  • C. \(d\) và \(d’\) chéo nhau.
  • D. \(d \equiv d’.\)
 • Câu 8:

  Cho hai hình bình hành \(ABCD\) và \(ABEF\) không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi \(O,\,\,{O_1}\) lần lượt là tâm của \(ABCD,\,\,ABEF\,.\) \(M\) là trung điểm của \(CD\,.\) Khẳng định nào sau đây sai?

   

  • A. \(O{O_1}\)//\(\left( {BEC} \right).\)
  • B. \(O{O_1}\)//\(\left( {AFD} \right).\)
  • C. \(O{O_1}\)//\(\left( {EFM} \right).\)
  • D. \(M{O_1}\) cắt \(\left( {BEC} \right).\)
 • Câu 9:

  Trong các điều kiện sau, điều kiện nào kết luận \(mp\left( \alpha  \right)\parallel mp\left( \beta  \right)?\)

  • A. \(\left( \alpha  \right)\parallel \left( \gamma  \right)\) và \(\left( \beta  \right)\parallel \left( \gamma  \right)\;(\left( \gamma  \right)\) là mặt phẳng nào đó\().\)
  • B. \(\left( \alpha  \right)\parallel a\) và \(\left( \alpha  \right)\parallel b\) với \(a,b\) là hai đường thẳng phân biệt thuộc \(\left( \beta  \right).\)
  • C. \(\left( \alpha  \right)\parallel a\) và \(\left( \alpha  \right)\parallel b\) với \(a,b\) là hai đường thẳng phân biệt cùng song song với \(\left( \beta  \right).\)
  • D. \(\left( \alpha  \right)\parallel a\) và \(\left( \alpha  \right)\parallel b\) với \(a,b\) là hai đường thẳng cắt nhau thuộc\(\left( \beta  \right).\)
 • Câu 10:

  Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình thang cân với cạnh bên \(BC = 2,\) hai đáy \(AB = 6,\,\,\,CD = 4.\) Mặt phẳng \(\left( P \right)\) song song với \(\left( {ABCD} \right)\) và cắt cạnh \(SA\) tại \(M\) sao cho \(SA = 3\,SM.\) Diện tích thiết diện của \(\left( P \right)\) và hình chóp \(S.ABCD\) bằng bao nhiêu?

  • A. \(\frac{{5\sqrt 3 }}{9}.\)
  • B. \(\frac{{2\sqrt 3 }}{3}.\)
  • C. \(2.\)
  • D. \(\frac{{7\sqrt 3 }}{9}.\)

Leave a Reply