Trắc nghiệm Bài 8 Phép đồng dạng – Hình học 11

 • Câu 1:

  Cho hình chữ nhật ABCD với AC=2AB. Gọi Q là phép quay tâm A góc quay \(\varphi  = (AB,AC),\) V là phép vị tự tâm A tỉ số 2, F là phép hợp thành của V và Q. F biến đường tròn tâm B, bán kính BA thành đường nào sau đây?

  • A. Đường tròn tâm D, bán kính DB.
  • B. Đường tròn tâm C, bán kính CA.
  • C. Đường tròn tâm D, bán kính DC.
  • D. Đường tròn tâm A, bán kính AC.
 • Câu 2:

  Cho hai đường tròn (I;R) và (I’;2R) tiếp xúc ngoài nhau tại O, d là đường thẳng tiếp xúc với hai đường tròn tại O. Gọi V là phép vị tự tâm O tỉ số k. Đ là phép đối xứng qua đường thẳng d, F là phép hợp thành của Đ và V. Với giá trị của k bằng bao nhiêu thì F biến (I;R) thành (I’;2R)?

  • A. k=2
  • B. k=-2
  • C. \(k =  – \frac{1}{2}\)
  • D. \(k = \frac{1}{2}\)
 • Câu 3:

  Cho các khẳng định sau:

  (I) Hai hình vuông bất kì đều đồng dạng nhau.

  (II) Bất kì hai tam giác cân nào cũng đồng dạng nhau.

  (III) Bất kì hai hình chữ nhật nào cũng đồng dạng nhau.

  (IV) Hai đoạn thẳng bất kì luôn đồng dạng nhau.

  Có bao nhiêu khẳng định đúng?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 4:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn \((C):{x^2} + {y^2} – 2x – 2y – 2 = 0.\) Gọi (C’) là ảnh của (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O góc \({90^0}\) và phép vị tự tâm O tỉ số -2. Phương trình của (C’) là:

  • A. \({x^2} + {y^2} – 4x – 4y – 8 = 0.\)
  • B. \({x^2} + {y^2} – 4x + 4y – 8 = 0.\)
  • C. \({x^2} + {y^2} + 4x – 4y – 8 = 0.\)
  • D. \({x^2} + {y^2} + 4x + 4y – 8 = 0.\)
 • Câu 5:

  Cho hình chữ nhật ABCD, AC và BD cắt nhau tại I. Gọi H, K, L và J lần lượt là trung điểm của AD, BC, KC và IC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Hai hình thang ILKI và IHDC đồng dạng với nhau theo tỉ số \(k = \frac{1}{4}.\)
  • B. Hai hình thang ILKI và IHDC đồng dạng với nhau theo tỉ số \(k = \frac{1}{2}.\)
  • C. Hai hình thang ILKI và IHDC đồng dạng với nhau theo tỉ số \(k = \frac{2}{3}.\)
  • D. Hai hình thang ILKI và IHDC không đồng dạng với nhau.

Leave a Reply