Trắc nghiệm Bài 5 Xác suất của biến cố

 • Câu 1:

  Tung một đồng tiền hai lần. Tìm xác suất để hai lần tung đó một S một N.

  • A. \(P(B) = \frac{1}{3}\)
  • B. \(P(B) = \frac{1}{4}\)
  • C. \(P(B) = 1\)
  • D. \(P(B) = \frac{1}{2}\)
 • Câu 2:

  Một bình đựng 16 viên bi ,7 viên bi trắng ,6 viên bi đen,3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên ba viên bi .Tính xác suất của các biến cố B:“ Lấy cả ba viên bi không có bi đỏ”

  • A. \(P(B) = \frac{{143}}{{280}}\)
  • B. \(P(B) = \frac{{13}}{{280}}\)
  • C. \(P(B) = \frac{{14}}{{280}}\)
  • D. \(P(B) = \frac{{13}}{{20}}\)
 • Câu 3:

  Trong một chiếc hộp có 7 viên bi trắng, 8 viên bi đỏ và 10 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên ra 6 viên bi. Tính xác suất của các biến cố B:“Có ít nhất một viên bi màu vàng”

  • A. \(P(B) = \frac{{47}}{{460}}\)
  • B. \(P(B) = \frac{7}{{460}}\)
  • C. \(P(B) = \frac{{44}}{{461}}\)
  • D. \(P(B) = \frac{{447}}{{460}}\)
 • Câu 4:

  Ngân hàng đề thi gồm 100 câu hỏi, mỗi đề thi có 5 câu. Một học sinh học thuộc 80 câu. Tính xác suất để học sinh đó rút ngẫu nhiên được một đề thi có 4 câu học thuộc.

  • A. \(P\left( A \right) = \frac{{C_{80}^4}}{{C_{100}^5}}\)
  • B. \(P\left( A \right) = \frac{{C_{80}^4 + C_{20}^1}}{{C_{100}^5}}\)
  • C. \(P\left( A \right) = \frac{{C_{20}^1}}{{C_{100}^5}}\)
  • D. \(P\left( A \right) = \frac{{C_{80}^4C_{20}^1}}{{C_{100}^5}}\)
 • Câu 5:

  Một đoàn tàu có 7 toa ở một sân ga. Có 7 hành khách từ sân ga lên tàu, mỗi người độc lập với nhau và chọn một toa một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất của biến cố sau:

  A: “ Một toa 1 người, một toa 2 người, một toa có 4 người lên và bốn toa không có người nào cả”

  Một đoàn tàu có 7 toa ở một sân ga. Có 7 hành khách từ sân ga lên tàu, mỗi người độc lập với nhau và chọn một toa một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất của biến cố sau:

  A: “ Một toa 1 người, một toa 2 người, một toa có 4 người lên và bốn toa không có người nào cả”

  • A. \(P(A) = \frac{{450}}{{1807}}\)
  • B. \(P(A) = \frac{{40}}{{16807}}\)
  • C. \(P(A) = \frac{{450}}{{16807}}\)
  • D. \(P(A) = \frac{{450}}{{1607}}\)

Leave a Reply