Trắc nghiệm Bài 4 Phép thử và biến cố

 • Câu 1:

  Xét phép thử tung con súc sắc 6 mặt hai lần. Xác định số phần tử của không gian mẫu.

  • A. 40
  • B. 38
  • C. 35
  • D. 36
 • Câu 2:

  Xét phép thử tung con súc sắc 6 mặt hai lần. Tính số phần tử của biến cố:

  “ Tổng số chấm xuất hiện ở hai lần tung chia hết cho 3”

  • A. \(n(B) = 14\)
  • B. \(n(B) = 13\)
  • C. \(n(B) = 15\)
  • D. \(n(B) = 11\)
 • Câu 3:

  Gieo một đồng tiền 5 lần. Xác định và tính số phần tử của biến cố:

  “ Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần”

  • A. \(n(B) = 31\)
  • B. \(n(B) = 32\)
  • C. \(n(B) = 33\)
  • D. \(n(B) = 34\)
 • Câu 4:

  Có 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100. Lấy ngẫu nhiên 5 thẻ. Tính số phần tử của không gian mẫu.

  • A. \(n(\Omega ) = A_{100}^5\)
  • B. \(n(\Omega ) = C_{100}^5\)
  • C. \(n(\Omega ) = C_{100}^1\)
  • D. \(n(\Omega ) = A_{100}^1\)
 • Câu 5:

  Có 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100. Lấy ngẫu nhiên 5 thẻ. Tính số phần tử của biến cố “ Số ghi trên các tấm thẻ được chọn là số chẵn”

  • A. \(n(A) = A_{50}^5\)
  • B. \(n(A) = A_{100}^5\)
  • C. \(n(A) = C_{50}^5\)
  • D. \(n(A) = C_{100}^5\)

Leave a Reply