Trắc nghiệm Bài 4 Phép đối xứng tâm – Hình học 11

 • Câu 1:

  Trong các hình sau đây, hình nào không có tâm đối xứng?

  • A. Hình gồm một đường tròn và một hình chữ nhật nội tiếp.
  • B. Hình gồm một đường tròn và một tam giác đều nội tiếp.
  • C. Hình lục giác đều.
  • D. Hình gồm một hình vuông và đường tròn nội tiếp.
 • Câu 2:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng \(d:3x – 2y – 1 = 0.\) Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm O có phương trình là:

  • A. . \(3x + 2y + 1 = 0\)
  • B. \( – 3x + 2y – 1 = 0\)
  • C. \(3x + 2y – 1 = 0\)
  • D. \(3x – 2y – 1 = 0.\)
 • Câu 3:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (S) có tâm I(3;-2), bán kính R=3. Viết phương trình ảnh của đường tròn (S) qua phép đối xứng tâm O.

  • A. \({(x + 3)^2} + {(y – 2)^2} = 9.\)
  • B. \({(x + 3)^2} + {(y + 2)^2} = 9.\)
  • C. \({(x – 3)^2} + {(y + 2)^2} = 9.\)
  • D. \({(x – 3)^2} + {(y – 2)^2} = 9.\)
 • Câu 4:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng \(\left( \Delta  \right):Ax + By + C = 0\) và điểm I(a;b). Phép đối xứng tâm I biến đường thẳng \(\Delta \) thành đường thẳng \(\Delta ‘.\) Viết phương trình \(\Delta ‘.\)

  • A. \(\left( {\Delta ‘} \right):\) \(Ax + By + C – 2aA – 2bB = 0.\)
  • B. \(\left( {\Delta ‘} \right):Ax – By + C – 2aA – 2bB = 0.\)
  • C. \(\left( {\Delta ‘} \right):Ax – By – C – 2aA – 2bB = 0.\)
  • D. \(\left( {\Delta ‘} \right):Ax + By – C – 2aA – 2bB = 0.\)
 • Câu 5:

  Cho hai khẳng định sau:

  (I) Nếu một hình nào đó có hai trục đối xứng vuông góc với nhau thì hình đó có tâm đối xứng.

  (II) Cho phép đối xứng tâm ĐO và đường thẳng d không qua O. Có thể dựng d’ là ảnh của d qua Đmà chỉ sử dụng compa một lần và thước thẳng ba lần.

  Chọn kết luận đúng:

  • A. (I) đúng; (II) sai.
  • B. (I) sai; (II) đúng.
  • C. (I) và (II) đều đúng.
  • D. (I) và (II) đều sai.

Leave a Reply