Trắc nghiệm Bài 4 Hai mặt phẳng song song – Hình học 11

 • Câu 1:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  • A. Hai mặt phẳng không cắt nhau thì song song.
  • B. Hai mặt phẳng cùng song song với một đường thẳng thì cắt nhau.
  • C. Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có duy nhất một mặt phẳng song song với mặt phẳng đó.
  • D. Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có vô số mặt phẳng song song với mặt phẳng đó.
 • Câu 2:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  • A. Nếu hai mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và \(\left( \beta  \right)\) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong \(\left( \alpha  \right)\) đều song song với \(\left( \beta  \right).\)
  • B. Nếu hai mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và \(\left( \beta  \right)\) song song với nhau thì bất kì đường thẳng nào nằm trong \(\left( \alpha  \right)\) cũng song song với bất kì đường thẳng nào nằm trong \(\left( \beta  \right).\)
  • C. Nếu hai đường thẳng phân biệt \(a\) và \(b\) song song lần lượt nằm trong hai mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và \(\left( \beta  \right)\) phân biệt thì \(\left( a \right)\parallel \left( \beta  \right).\)
  • D. Nếu đường thẳng \(d\) song song với \(mp\left( \alpha  \right)\) thì nó song song với mọi đường thẳng nằm trong \(mp\left( \alpha  \right).\)
 • Câu 3:

  Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình bình hành tâm \(O.\) Gọi \(M,\,\,N,\,\,I\) theo thứ tự là trung điểm của \(SA,\,\,SD\) và \(AB.\) Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. \(\left( {NOM} \right)\) cắt \(\left( {OPM} \right).\)
  • B. \(\left( {MON} \right)\)//\(\left( {SBC} \right).\)
  • C. \(\left( {PON} \right) \cap \left( {MNP} \right) = NP.\)
  • D. \(\left( {NMP} \right)\)//\(\left( {SBD} \right).\)
 • Câu 4:

  Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình bình hành tâm \(O.\) Tam giác \(SBD\) đều. Một mặt phẳng \(\left( P \right)\) song song với \(\left( {SBD} \right)\) và qua điểm \(I\) thuộc cạnh \(AC\) (không trùng với \(A\) hoặc \(C\)). Thiết diện của \(\left( P \right)\) và hình chóp là hình gì?

  • A. Hình bình hành.
  • B. Tam giác cân.
  • C. Tam giác vuông.
  • D. Tam giác đều.
 • Câu 5:

  Cho hình chóp \(S.ABC\) có đáy là tam giác \(ABC\) thỏa mãn \(AB = AC = 4,\) \(\widehat {BAC} = 30^\circ .\) Mặt phẳng \(\left( P \right)\) song song với \(\left( {ABC} \right)\) cắt đoạn \(SA\) tại \(M\) sao cho \(SM = 2MA.\) Diện tích thiết diện của \(\left( P \right)\) và hình chóp \(S.ABC\) bằng bao nhiêu?

  • A. \(\frac{{16}}{9}.\)
  • B. \(\frac{{14}}{9}.\)
  • C. \(\frac{{25}}{9}.\)
  • D. \(1.\)

Leave a Reply