Trắc nghiệm Bài 3 Đường thẳng và mặt phẳng song song

 • Câu 1:

  Cho hai đường thẳng phân biệt \(a,\;b\) và mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\). Giả sử \(a\,\parallel \,\left( \alpha  \right)\), \(b \subset \left( \alpha  \right)\). Khi đó:

  • A. \(a\,\parallel \,b.\)
  • B. \(a,\;b\) chéo nhau.
  • C. \(a\,\parallel \,b\) hoặc \(a,\;b\) chéo nhau.
  • D. \(a,\;b\) cắt nhau.
 • Câu 2:

  Cho mặt phẳng \(\left( P \right)\) và hai đường thẳng song song \(a\) và \(b\). Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. Nếu \(\left( P \right)\) song song với \(a\) thì \(\left( P \right)\) cũng song song với \(b.\)
  • B. Nếu \(\left( P \right)\) cắt \(a\) thì \(\left( P \right)\) cũng cắt \(b.\)
  • C. Nếu \(\left( P \right)\) chứa \(a\) thì \(\left( P \right)\) cũng chứa \(b.\)
  • D. Các khẳng định A, B, C đều sai.
 • Câu 3:

  Có bao nhiêu mặt phẳng song song với cả hai đường thẳng chéo nhau?

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. Vô số.
 • Câu 4:

  Cho tứ diện \(ABCD\). Gọi \(G\) là trọng tâm của tam giác \(ABD,\,\,\,Q\) thuộc cạnh \(AB\) sao cho \(AQ = 2\,QB,\,\,\,P\) là trung điểm của \(AB\,.\) Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. \(MN\)//\(\left( {BCD} \right).\)
  • B. \(GQ\)//\(\left( {BCD} \right).\)
  • C. \(MN\)cắt \(\left( {BCD} \right).\)
  • D. \(Q\) thuộc mặt phẳng \(\left( {CDP} \right).\)
 • Câu 5:

  Cho tứ diện \(ABCD\,.\) Gọi \(H\) là một điểm nằm trong tam giác \(ABC,\,\,\,\left( \alpha  \right)\) là mặt phẳng đi qua \(H\) song song với \(AB\) và \(CD\,.\) Mệnh đề nào sau đây đúng về thiết diện của \(\left( \alpha  \right)\) của tứ diện?

  • A. Thiết diện là hình vuông.
  • B. Thiết diện là hình thang cân.
  • C. Thiết diện là hình bình hành.
  • D. Thiết diện là hình chữ nhật.

ĐÁP ÁN

1C; 2B; 3D; 4B; 5D

Leave a Reply