Trắc nghiệm Bài 2 Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

 • Câu 1:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
  • B. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.
  • C. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau và không song song thì chéo nhau.
  • D. Hai đường thẳng phân biệt không chéo nhau thì hoặc cắt nhau hoặc song song
 • Câu 2:

  Cho ba mặt phẳng phân biệt \(\left( \alpha  \right),\;{\rm{ }}\left( \beta  \right),{\rm{ }}\;\left( \gamma  \right)\) có \(\left( \alpha  \right) \cap \left( \beta  \right) = {d_1}\); \(\left( \beta  \right) \cap \left( \gamma  \right) = {d_2}\); \(\left( \alpha  \right) \cap \left( \gamma  \right) = {d_3}\). Khi đó ba đường thẳng \({d_1},\;{d_2},\;{d_3}\):

  • A. Đôi một cắt nhau.
  • B. Đôi một song song.
  • C. Đồng quy.
  • D. Đôi một song song hoặc đồng quy.
 • Câu 3:

  Cho hai đường thẳng chéo nhau \(a,\;b\) và điểm \(M\) ở ngoài \(a\) và ngoài \(b\). Có nhiều nhất bao nhiêu đường thẳng qua \(M\) cắt cả \(a\) và \(b\)?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 0
  • D. Vô số
 • Câu 4:

  Cho tứ diện \(ABCD.\) Gọi \(I,J\) lần lượt là trọng tâm các tam giác \(ABC\) và \(ABD.\) Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

  • A. \(IJ\) song song với \(CD.\)
  • B. \(IJ\) song song với \(AB.\)
  • C. \(IJ\) chéo \(CD.\)
  • D. \(IJ\) cắt \(AB.\)
 • Câu 5:

  Cho tứ diện \(ABCD.\) Gọi \(M,N\) là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng \(AB;P,Q\) là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng \(CD.\) Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng \(MP,NQ.\)

  • A. \(MP\parallel NQ.\)
  • B. \(MP \equiv NQ.\)
  • C. \(MP\) cắt \(NQ.\)
  • D. \(MP,NQ\) chéo nhau.

Đáp án

1A; 2D; 3A; 4A; 5D

Leave a Reply