Trắc nghiệm Bài 1 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng – hình học 11

 • Câu 1:

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

  • A. Qua 2 điểm phân biệt có duy nhất một mặt phẳng\(.\)
  • B. Qua 3 điểm phân biệt bất kì có duy nhất một mặt phẳng\(.\)
  • C. Qua 3 điểm không thẳng hàng có duy nhất một mặt phẳng\(.\)
  • D. Qua 4 điểm phân biệt bất kì có duy nhất một mặt phẳng\(.\)
 • Câu 2:

  Cho tứ diện \(ABCD.\) Gọi \(G\) là trọng tâm của tam giác\(BCD.\) Giao tuyến của mặt phẳng \(\left( {ACD} \right)\) và \(\left( {GAB} \right)\)là:

  • A. \(AM{\rm{ }}(M\)là trung điểm của\(AB).\)
  • B. \(AN{\rm{ }}(N\)là trung điểm của \(CD).\)
  • C. \(AH{\rm{ }}(H\)là hình chiếu của\(B\) trên \(CD).\)
  • D. \(AK{\rm{ }}(K\)là hình chiếu của\(C\)trên \(BD).\)
 • Câu 3:

  Cho bốn điểm \(A,\,\,B,\,\,C,\,\,D\) không đồng phẳng. Gọi \(M,\,\,N\) lần lượt là trung điểm của \(AC\) và \(BC.\) Trên đoạn \(BD\) lấy điểm \(P\) sao cho \(BP = 2PD.\) Giao điểm của đường thẳng \(CD\) và mặt phẳng \(\left( {MNP} \right)\) là giao điểm của:

  • A. \(CD\) và \(NP.\)
  • B. \(CD\) và \(MN.\)
  • C. \(CD\) và \(MP.\)
  • D. \(CD\) và \(AP.\)
 • Câu 4:

  Cho hình chóp tứ giác đều \(S.ABCD\) có cạnh đáy bằng \(a\,\,\,\,\left( {a > 0} \right).\) Các điểm \(M,\,\,N,\,\,P\) lần lượt là trung điểm của \(SA,\,\,SB,\,\,SC\,.\) Mặt phẳng \(\left( {MNP} \right)\) cắt hình chóp theo một thiết diện có diện tích bằng:

  • A. \({a^2}.\)
  • B. \(\frac{{{a^2}}}{2}.\)
  • C. \(\frac{{{a^2}}}{4}.\)
  • D. \(\frac{{{a^2}}}{{16}}.\)
 • Câu 5:

  Cho tứ diện \(ABCD.\) Gọi \(M,{\rm{ }}N\) lần lượt là trung điểm của \(AB\) và \(CD.\) Mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) qua \(MN\) cắt \(AD,{\rm{ }}BC\) lần lượt tại \(P\) và \(Q.\) Biết \(MP\) cắt \(NQ\) tại \(I.\) Ba điểm nào sau đây thẳng hàng?

  • A. \(I,{\rm{ }}A,{\rm{ }}C.\)
  • B. \(I,{\rm{ }}B,{\rm{ }}D.\)
  • C. \(I,{\rm{ }}A,{\rm{ }}B.\)
  • D. \(I,{\rm{ }}C,{\rm{ }}D.\)

 

ĐÁP ÁN

1C; 2B; 3A; 4C; 5B

Leave a Reply