Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 Vectơ – Hình học 10

 • Câu 1:

  Biết tam giác ABC vuông tại A. \(AB=3, AC=4\). Độ lớn của vectơ tổng \(|\vec{AB}+\vec{AC}|\) bằng:

  • A. 1
  • B. 5
  • C. 7
  • D. 12
 • Câu 2:

  Cho hình vẽ sau, độ lớn của vectơ tổng \(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\) là:

  Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 Vectơ - Hình học 10

  • A. \(|\vec{c}|\)
  • B. \(|2\vec{c}|\)
  • C. \(|2\vec{a}+2\vec{b}|\)
  • D. 0
 • Câu 3:

  Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ các đỉnh A(2;1), B(3;0), C(-3;-3) là:

  • A. \(G(\frac{2}{3};\frac{-2}{3})\)
  • B. \(G(\frac{2}{3};\frac{2}{3})\)
  • C. \(G(\frac{-2}{3};\frac{-2}{3})\)
  • D. \(G(\frac{-2}{3};\frac{2}{3})\)
 • Câu 4:

  Trong mặt phẳng tọa độ cho điểm A(-1;5) và điểm B(-6;4). Tọa độ điểm C đối xứng với A qua B là:

  • A. \(C(-\frac{7}{2};\frac{9}{2})\)
  • B. \(C(-11;3)\)
  • C. \(C(4;6)\)
  • D. \(C(-3;2)\)
 • Câu 5:

  Cho hình vẽ sau, hãy tính \(|\vec{a}-2\vec{b}+4\vec{c}|\)

  Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 Vectơ - Hình học 10

  • A. \(2\sqrt{3}\)
  • B. \(2\sqrt{10}\)
  • C. \(3\)
  • D. \(\sqrt{5}\)

Leave a Reply