Trắc nghiệm bài 4 Hệ trục tọa độ – Hình học 10

 • Câu 1:

  Cho 3 điểm \(A(2;1);B(4;-3);C(5;-1)\). Tọa độ trọng tâm G của tam giác là?

   

  • A. \(G\left ( \frac{11}{3};-1 \right )\)
  • B. \(G\left ( \frac{11}{3};1 \right )\)
  • C. \(G\left ( \frac{13}{3};1 \right )\)
  • D. \(G\left ( -\frac{13}{3};1 \right )\)
 • Câu 2:

  Cho hai điểm \(A(1;1);B(-3;0)\). Tọa độ điểm C đối xứng với A qua B là:

  • A. \(C(1;-2)\)
  • B. \(C(-2;4)\)
  • C. \(C(-7;-1)\)
  • D. \(C(5;2)\)
 • Câu 3:

  Cho \(\vec{a}=\frac{1}{4}\vec{i}+k\vec{j}; \vec{b}=2\vec{i}\). Giá trị của k để hai vectơ trên cùng phương là:

  • A. \(k=8\)
  • B. \(k=4\)
  • C. \(k=2\)
  • D. \(k=0\)
 • Câu 4:

  Cho 3 điểm \(A(-2;3);B(5;1)C(2;0)\). Tọa độ của điểm D để ABCD là hình bình hành là:

   

  • A. \(D(1;4)\)
  • B. \(D(9;-2)\)
  • C. \(D(-5;2)\)
  • D. \(D(-6;1)\)
 • Câu 5:

  Cho 2 điểm \(A(2;2);B(5;-3)\). Tọa độ điểm C thuộc trục tung sao cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng là?

  • A. \(C\left ( 0;\frac{13}{3} \right )\)
  • B. \(C\left ( 0;\frac{14}{3} \right )\)
  • C. \(C\left ( 0;\frac{16}{3} \right )\)
  • D. \(C\left ( 0;\frac{17}{3} \right )\)

Leave a Reply