Trắc nghiệm bài 3 Tích của vectơ với một số – Hình học 10

 • Câu 1:

  Cho đoạn thẳng AB có trung điểm M. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  Trắc nghiệm bài 3 Tích của vectơ với một số - Hình học 10

   

  • A. \(\vec{AM}=\vec{BM}\)
  • B. \(\vec{AB}=2\vec{BM}\)
  • C. \(\vec{AB}=2\vec{AM}\)
  • D. Mọi điểm C thuộc đường thẳng đi qua M và vuông góc với AB ta luôn có: \(\vec{AC}=\vec{BC}\)
 • Câu 2:

  Tìm khẳng định sai:

   

  • A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác \(\vec{0}\) thì cùng phương
  • B. Hai vectơ cùng hướng với một vectơ thứ ba khác \(\vec{0}\) thì cùng phương
  • C. Ba vectơ \(\vec{a},\vec{b},\vec{c}\) khác \(\vec{0}\) đôi một cùng phương thì ít nhất có hai vectơ cùng phương
  • D. Để \(\vec{a}\) và \(\vec{b}\) bằng nhau thì \(|\vec{a}|=|\vec{b}|\)
 • Câu 3:

  Cho hình bình hành ABCD tâm O. Mệnh đề sai là?

  Trắc nghiệm bài 3 Tích của vectơ với một số - Hình học 10

  • A. \(\vec{AB}=\vec{CD}\)
  • B. \(\vec{AD}=\vec{BC}\)
  • C. \(\vec{AO}=\vec{OC}\)
  • D. \(\vec{OD}=\vec{BO}\)
 • Câu 4:

  Cho tam giác ABC đều cạnh a, H là trung điểm của BC. Vectơ \(\vec{CA}-\vec{HC}\) có độ dài là?

  Trắc nghiệm bài 3 Tích của vectơ với một số - Hình học 10

   

  • A. \(\frac{a\sqrt{3}}{2}\)
  • B. \(\frac{a\sqrt{5}}{2}\)
  • C. \(\frac{a\sqrt{7}}{2}\)
  • D. \(\frac{3a}{2}\)
 • Câu 5:

  Cho hình bình hành ABCD có \(AD=2cm, AB=4cm, BD=5cm\). Giá trị của \(|\vec{BA}-\vec{DA}|\) là:

  Trắc nghiệm bài 3 Tích của vectơ với một số - Hình học 10

  • A. \(3cm\)
  • B. \(4cm\)
  • C. \(5cm\)
  • D. \(6cm\)

Leave a Reply