Trắc nghiệm Bài 3 Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

 • Câu 1:

  Diện tích tam giác ABC có độ dài các cạnh là 6, 8, 10 là:

  • A. \(20\)
  • B. \(24\)
  • C. \(36\)
  • D. \(48\)
 • Câu 2:

  Cho tam giác ABC có các cạnh a, b, c lần lượt là 10, 15, 18. Độ dài đường trung tuyến \(b_m\) bằng:

   

  • A. \(\approx 11,39\)
  • B. \(\approx 12,48\)
  • C.  \(\approx 13,23\)
  • D. \(\approx 15,61\)
 • Câu 3:

  Cho đường tròn (O;3) nội tiếp tam giác ABC vuông tại A. Biết rằng tam giác BDE đều (như hình vẽ). Diện tích tam giác ABC là:

  Trắc nghiệm Bài 3 Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

  • A. \(9+9\sqrt{3}\)
  • B. \(18+9\sqrt{3}\)
  • C. ​\(18+18\sqrt{3}\)
  • D. \(27+18\sqrt{3}\)
 • Câu 4:

  Cho tam giác ABC có độ dài 3 cạnh a, b, c lần lượt là 5, 6, 7. G là trọng tâm của tam giác.(như hình vẽ) Độ lớn CG là:

  Trắc nghiệm Bài 3 Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

   

  • A. \(\approx 2,42\)
  • B. \(\approx 2,85\)
  • C. \(\approx 3,27\)
  • D. \(\approx 3,11\)
 • Câu 5:

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết rằng AB=5, AC=12. Tích của bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác là:

   

  • A. BC
  • B. 1,5.BC
  • C. (AB.AC)/BC
  • D. 1,5.(AB+AC)

Leave a Reply