Trắc nghiệm Bài 1 Mệnh đề – Đại số 10

 • Câu 1:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng?

  • A. \(\pi \) là một số hữu tỉ.
  • B. Tổng hai cạnh một tam giác lơn hơn cạnh thứ ba.
  • C. Bạn có chăm học không?
  • D. Con thì thấp hơn cha.
 • Câu 2:

  Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng?

  • A. Nếu \(a \ge b\) thì \({a^2} \ge {b^2}.\)
  • B. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
  • C. Nếu em cố gắng học tập thì em sẽ thành công.
  • D. Nếu một tam giác có một góc bằng \({60^0}\) thì tam giác đó là tam giác đều.
 • Câu 3:

  Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề \(A \Rightarrow B.\)

  • A. Nếu A thì B
  • B. A kéo theo B
  • C. A là điều kiện đủ để có B
  • D. A là điều kiện cần để có B
 • Câu 4:

  Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

  • A. \(\forall x \in \mathbb{N}:\) x chia hết cho 3
  • B. \(\exists x \in \mathbb{R}:{x^2} < 0\)
  • C. \(\forall x \in \mathbb{R}:{x^2} > 0\)
  • D. \(\exists x \in \mathbb{R}:x > {x^2}\)
 • Câu 5:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A. Một tam giác là tam giá vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại.
  • B. Một tam giác là tam giác đều khi và chỉ khi nó có hai trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng \({60^0}.\)
  • C. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau.
  • D. Tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ kho nó có 3 góc vuông.

Leave a Reply