Trắc nghiệm Bài 1 Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

 • Câu 1:

  Giá trị của biểu thức: \(sin^2x+cos^2x\) là:

  • A. Trắc nghiệm Bài 1 Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ
  • B. \(1\)
  • C. \(2cos^2x\)
  • D. \(2sin^2x\)
 • Câu 2:

  Giá trị của biểu thức \(sin75^o+sin105^o\) là:

   

  • A. Trắc nghiệm Bài 1 Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ
  • B. \(2sin^275^o\)
  • C. \(sin^275^o\)
  • D. \(2sin75^o\)
 • Câu 3:

  Giá trị của biểu thức \(sin^290^o+cos^20^o+tan60^o-cot45^o\) là:

  • A. \(\sqrt{3}+1\)
  • B. \(\sqrt{3}-1\)
  • C. \(\sqrt{3}+2\)
  • D. \(\sqrt{3}-2\)
 • Câu 4:

  Giá trị của biểu thức: \(sin45^o+cos77^o-3sin33^o+51cos^288^o+cot0^o\) là

  • A. \(sin45^o\)
  • B. \(2cos77^o\)
  • C. \(102cos88^o\)
  • D. không xác định
 • Câu 5:

  Cho hình vẽ:

  Trắc nghiệm Bài 1 Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

  Biết rằng đường tròn tâm O bán kính 2, độ lớn của AB là 3. Giá trị của cosin của góc OEC là:

   

  • A. \(0,5\)
  • B. \(0,6\)
  • C. \(0,8\)
  • D. \(1\)

Leave a Reply