Trắc nghiệm Bài 1 Đại cương về phương trình

 • Câu 1:

  Tìm điều kiện xác định của phương trình \(\frac{5}{{{x^2} – x – 1}} = \sqrt[3]{x}.\)

  • A. \(x \ge 2\)
  • B. \(x \in \emptyset \)
  • C. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge 3}\\\begin{array}{l}x \ne 1\\x \ne 2\end{array}\end{array}} \right.\)
  • D. \(x \ne \frac{{1 \pm \sqrt 5 }}{2}\)
 • Câu 2:

  Tìm điều kiện xác định của phương trình \(1 + \sqrt {2x – 4}  = \sqrt {2 – 4x} .\)

  • A. \(x \ge 2\)
  • B. \(x \in \emptyset \)
  • C. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge 3}\\\begin{array}{l}x \ne 1\\x \ne 2\end{array}\end{array}} \right.\)
  • D. \(x \ne \frac{{1 \pm \sqrt 5 }}{2}\)
 • Câu 3:

  Tìm điều kiện xác định của phương trình \(\sqrt { – {x^2} + x – 1}  + x = 1.\)

  • A. \(x \ge \frac{3}{4}\)
  • B. \(x \in \emptyset \)
  • C. \(x = 2\)
  • D. \(\left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 1}\\{x = 2}\end{array}} \right.\)
 • Câu 4:

  Tìm số nghiệm của các phương trình \(\frac{{{x^2}}}{{\sqrt {x – 2} }} = \frac{1}{{\sqrt {x – 2} }} – \sqrt {x – 2} .\)

  • A. 1 nghiệm duy nhất
  • B. vô nghiệm.
  • C. 3 nghiệm
  • D. 5 nghiệm
 • Câu 5:

  Tìm số nghiệm của các phương trình \(\sqrt {\sqrt x  – 1} ({x^2} – x – 2) = 0.\)

  • A. 1 nghiệm duy nhất
  • B. vô nghiệm.
  • C. 2 nghiệm
  • D. 5 nghiệm
 • Câu 6:

  Tìm số nghiệm của phương trình \(\sqrt {{x^2} – 3x + 4}  = 8 – 3x.\)

  • A. 1 nghiệm duy nhất
  • B. vô nghiệm.
  • C. 3 nghiệm
  • D. 5 nghiệm
 • Câu 7:

  Tìm \(m\) để cặp phương trình sau tương đương:

  \({x^2} + mx – 1 = 0\) (1) và \(\left( {m – 1} \right){x^2} + 2\left( {m – 2} \right)x + m – 3 = 0\) (2)

  • A. \(m = 1\)
  • B. \(m =  – 1\)
  • C. \(m = 2\)
  • D. \(m = \emptyset \)
 • Câu 8:

  Tìm số nghiệm của phương trình \(\left| {2x + 1} \right| = \left| {x – 2} \right|.\)

  • A. 1 nghiệm duy nhất
  • B. vô nghiệm.
  • C. 2 nghiệm
  • D. 5 nghiệm
 • Câu 9:

  Tìm số nghiệm của phương trình \(\left| {2x + 1} \right| = x – 1.\)

  • A. 1 nghiệm duy nhất
  • B. vô nghiệm.
  • C. 3 nghiệm
  • D. 2 nghiệm
 • Câu 10:

  Tìm \(m\) để cặp phương trình sau tương đương:

  \(2{x^2} + mx – 2 = 0\) (3) và \(2{x^3} + \left( {m + 4} \right){x^2} + 2\left( {m – 1} \right)x – 4 = 0\) (4)

  • A. \(m = 1\)
  • B. \(m = 4\)
  • C. \(m = 2\)
  • D. \(m = 3\)

Leave a Reply