Trắc nghiệm bài 1 các định nghĩa vectơ – Hình học 10

 • Câu 1:

  Khẳng định nào là không đúng?

  • A. Nếu hai vectơ khác vectơ không cùng hướng với nhau thì có giá song song hoặc trùng nhau
  • B. Vectơ không cùng phương với mọi vectơ
  • C. Hai vectơ có cùng phương với vectơ thứ ba thì chúng cùng hướng
  • D. Hai vectơ khác vectơ không ngược hướng nhau thì cùng phương
 • Câu 2:

  Cho đoạn thẳng AB có trung điểm M. Hãy tìm khẳng định đúng

  Trắc nghiệm bài 1 các định nghĩa vectơ - Hình học 10

  • A. \(\vec{AM}=\vec{BM}\)
  • B. \(\vec{AM}=-\vec{BM}\)
  • C. \(\vec{AM}=\vec{AB}\)
  • D. \(\vec{AM}=-\vec{AB}\)
 • Câu 3:

  Cho bát giác đều ABCDEFGH. Vectơ bằng với vectơ \(\vec{BC}\) là:

  Trắc nghiệm bài 1 các định nghĩa vectơ - Hình học 10

  • A. \(\vec{FG}\)
  • B. \(\vec{ED}\)
  • C. \(\vec{DE}\)
  • D. \(\vec{GF}\)
 • Câu 4:

  Trong hình bên có số cặp vectơ bằng nhau là:

  Trắc nghiệm bài 1 các định nghĩa vectơ - Hình học 10

   

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 5:

  Cho bát giác đều ABCDEFGH tâm I. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ không, cùng phương với vectơ \(\vec{AB}\) và nhận các đỉnh của bát giác là gốc và ngọn?

  Trắc nghiệm bài 1 các định nghĩa vectơ - Hình học 10

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 7

Leave a Reply