Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương III Phương trình, hệ phương trình – đại số 10

Bài 14 (trang 71 SGK Đại số 10): Chọn phương án đúng trong các bài tập sau

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương III Phương trình, hệ phương trình – đại số 10

Lời giải:

– Chọn C

– Vì điều kiện:

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương III Phương trình, hệ phương trình – đại số 10

=============

Bài 15 (trang 72 SGK Đại số 10): Chọn phương án đúng trong các bài tập sau

Tập nghiệm của phương trình

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương III Phương trình, hệ phương trình – đại số 10

trong trường hợp m ≠ 0 là

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương III Phương trình, hệ phương trình – đại số 10

Lời giải:

– Chọn A

– Điều kiện: x ≠ 0

Khi m ≠ 0, phương trình tương đương với:

(m2 + 2)x + 2m = 2x

⇔ m2x + 2x + 2m = 2x

⇔ m2x = -2m

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương III Phương trình, hệ phương trình – đại số 10

================

Bài 16 (trang 72 SGK Đại số 10): Chọn phương án đúng trong các bài tập sau

Nghiệm của hệ phương trình

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương III Phương trình, hệ phương trình – đại số 10

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương III Phương trình, hệ phương trình – đại số 10

Lời giải:

– Chọn C

– Cách giải:

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương III Phương trình, hệ phương trình – đại số 10

 

==================

Bài 17 (trang 72 SGK Đại số 10): Chọn phương án đúng trong các bài tập sau

Nghiệm của hệ phương trình

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương III Phương trình, hệ phương trình – đại số 10

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương III Phương trình, hệ phương trình – đại số 10

Lời giải:

– Chọn D

– Cách giải:

+ Lấy (1) – (3) ta được: 4x – 4z = 12

⇔ x – z = 3 => x = z + 3

+ Thay x = z + 3 vào (1) được:

3(z + 3) – 2y – z = 7 ⇔ -2y + 2z = -2

⇔ -y + z = -1 (4)

+ Thay x = z + 3 vào (2) được:

-4(z + 3) + 3y – 2z = 15 ⇔ 3y – 6z = 27

⇔ y – 2z = 9 (5)

Từ (4) và (5) ta có hệ:

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương III Phương trình, hệ phương trình – đại số 10

Giải hệ: y = -7; z = -8 => x = -5

=> Nghiệm là: (-5; -7; -8) => Chọn D

Leave a Reply