Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Hàm số bậc nhất và Bậc hai – Đại số 10

Câu 13 trang 51 SGK Đại số 10

Tìm tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {x – 3}  – \sqrt {1 – 2x}\) là:

(A) D = [\({1 \over 2}\),3]

(B) D = [3,+ ∞)∪[-∞,\({1 \over 2}\) ]

(C) D = Ø

(D) D = R

Trả lời:

Tập xác định D = {x ∈ R/ x – 3 ≥ 0 và 1 – 2x ≥ 0} = [3, +∞) ∩ (-∞,\ ({1 \over 2}\) ] = Ø

Mệnh đề C đúng.

******************

Câu 14 trang 51 SGK Đại số 10

Parabol y = 3x2 – 2x+1 có đỉnh là:

(A) \(I( – {1 \over 3},{2 \over 3})\)

(B)\(I( – {1 \over 3}, – {2 \over 3})\)

(C)\(I({1 \over 3}, – {2 \over 3})\)

(D) \(I({1 \over 3},{2 \over 3})\)

Trả lời:

Tọa độ đỉnh của parabol y = ax2+bx+c là \(I({{ – b} \over {2a}},{{4ac – {b^2}} \over {4a}})\)

Thay a = 3, b = -2, c = 1 ta có đỉnh \(I({1 \over 3},{2 \over 3})\)

 

**********

Câu 15 trang 51 SGK Đại số 10

Hàm số y = x2– 5x + 3

(A) Đồng biến trên khoảng (-∞,\({5 \over 2}\))

(B) Đồng biến trên khoảng (\({5 \over 2}\) , +∞)

(C) Nghịch biến trên khoảng ( \({5 \over 2}\), +∞)

(D) Đồng biến trên khoảng (0,3)

Trả lời:

Hàm số y = x2– 5x + 3 với a>0 nghịch biến trên (-∞, \({{ – b} \over {2a}}\)) đồng biến trên (\({{ – b} \over {2a}}\) ,+∞)

Thay a =1, b = -5, c = 3 thấy y = x2– 3x + 2 đồng biến trên (\({5 \over 2}\) , +∞)

Mệnh đề (B) đúng.

Leave a Reply