Giải bài tập SGK bài 4 Các tập hợp số – Toán 10

Giải bài tập SGK bài 4 Các tập hợp số – Toán 10

 

Bài tập 1 trang 18 SGK Đại số 10

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \([-3;1) \cup (0;4]\);

b) \((0; 2] \cup [-1;1)\);

c) \((-2; 15) \cup (3; +\infty )\);

d) \((-1; \frac{4}{3}) \cup [-1; 2)\)

e) \((-\infty ; 1) \cup (-2; +\infty )\)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

[-3;1) ∪ (0;4] = [-3; 4]

Giải bài tập SGK bài 4 Các tập hợp số - Toán 10

Câu b:

(0; 2] ∪ [-1;1) = [-1; 2]

Giải bài tập SGK bài 4 Các tập hợp số - Toán 10

Câu c:

(-2; 15) ∪ (3; +∞) = (-2; +∞)

Giải bài tập SGK bài 4 Các tập hợp số - Toán 10

Câu d:

\(\left ( -1;\frac{4}{3} \right )\cup [-1;2)=(-1;2)\)

Giải bài tập SGK bài 4 Các tập hợp số - Toán 10

Câu e:

\((-\infty ; 1) \cup (-2; +\infty )=(-\infty ;+\infty )\)

Giải bài tập SGK bài 4 Các tập hợp số - Toán 10

 

Bài tập 2 trang 18 SGK Đại số 10

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \((-12; 3] \cap [-1; 4];\)

b) \((4, 7) \cap (-7; -4)\);

c) \((2; 3) \cap [3; 5)\);

d) \((-\infty ; 2] \cap [-2; +\infty )\).

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

(-12; 3] ∩ [-1; 4] = [-1; 3]

Giải bài tập SGK bài 4 Các tập hợp số - Toán 10

Câu b:

(4, 7) ∩ (-7; -4) = Ø

Giải bài tập SGK bài 4 Các tập hợp số - Toán 10

Câu c:

(2; 3) ∩ [3; 5) = Ø

Giải bài tập SGK bài 4 Các tập hợp số - Toán 10

Câu d:

(-∞; 2] ∩ [-2; +∞)= [-2; 2].

Giải bài tập SGK bài 4 Các tập hợp số - Toán 10

 

 

Bài tập 3 trang 18 SGK Đại số 10

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \((-2; 3) \setminus (1; 5)\);

b) \((-2; 3) \setminus [1; 5)\);

c) \(R \setminus (2; +\infty )\);

d) \(R \setminus (-\infty ; 3]\).

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

(-2; 3) \ (1; 5) = (-2; 1];

Giải bài tập SGK bài 4 Các tập hợp số - Toán 10

Câu b:

(-2; 3) \ [1; 5) = (-2; 1);

Giải bài tập SGK bài 4 Các tập hợp số - Toán 10

Câu c:

R \ (2; +∞) = (- ∞; 2]

Giải bài tập SGK bài 4 Các tập hợp số - Toán 10

Câu d:

R \ (-∞; 3] = (3; +∞).

Giải bài tập SGK bài 4 Các tập hợp số - Toán 10

Leave a Reply