Chuyên mục: Toán lớp 10

Ôn tập chương 3 – Hình học 10

Ôn tập chương 3 – Hình học 10

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Phương trình đường thẳng Phương trình tham số của đường thẳng: \(∆\) : \(\left\{\begin{matrix} x= x_{0}+t.a& \\ y= y_{0}+t.b& \end{matrix}\right.\) với vecto chỉ phương \(\vec{u}  = (a;b)\) Phương trình tổng …